Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa warzyw i owoców do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku dla firm z okolic Słupska

Zamawiający:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

ul. Wileńska 2
76-200 Słupsk

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie z ilościami określonymi w załączniku nr 1a.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą w pierwszym gatunku i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 913 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.

3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1a do oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty.

4. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1a, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany i sprzedawany w zmniejszonej gramaturze.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.

6. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi do przewozu środków spożywczych.

7. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynu placówki edukacyjnej na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynu placówki. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika danej placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie odbiór towaru do placówki.

W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.

8. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez placówkę telefonicznie. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Zamówienia będą składane Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa warzyw będzie miała miejsce do godziny 7.15 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.

11. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.

12. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin, wymiany wadliwego towaru.

13. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, w którym dokonano dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy. Należność z tego tytułu zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy.

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1a do oferty w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych placówek. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zaproszeniu i umowie.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,

- wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) i formularz cenowy (zał. nr 1a) oraz podpisany wzór umowy (zał. nr 2).

IV. Kryteria oceny ofert:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena - waga 100%

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

Cena najniższa

Ilość punktów = -------------------- x 100

Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 lipca 2020r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza ofertowego i pozostałych załączników (osobiście lub pisemnie – listem, e-mailem) na adres: mp710@wp.pl w siedzibie Zamawiającego do dnia 2019-08-16

b) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

c) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:Dostawa warzyw i owoców do Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk

d) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: mp710@wp.pl, w tytule
e-maila należy wpisać „Dostawa warzyw i owoców do Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk”do e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki.

e) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców, poprzez umieszczenie informacji na stronie http://bip.um.slupsk.pl/ - 19.08.19

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Elżbieta Naprawska tel. 535-293-315, e-mail mp710@wp.pl

Wymagane załączniki:


-Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej;

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Hanna Grochocka
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek