Zapytanie ofertowe - dostawa ryb do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - dostawa ryb do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku

ul. Wileńska 2

76-200 Słupsk

tel. 59 842 42 95

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę ryb

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb do siedziby Zamawiającego w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2020 r. transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt.

2. Wykaz produktów:

• Makrela wędzona – w kilogramach – 63 kg.

• filet z dorsza – w kilogramach – 140 kg

• łosoś wędzony – w kilogramach – 3 kg

3. Wszystkie produkty mają być w oryginalnych opakowaniach.

4. Na opakowaniu ma znajdować się data produkcji i data przydatności do spożycia.

5. Wszystkie opisy muszą być w języku polskim.

6. Wszystkie produkty muszą spełniać wymagania stawiane im przez Zamawiającego.

7. Jakość dostarczonych produktów będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, także wtedy gdy PN są nieobowiązkowe.

8. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony produkt.

II. Termin realizacji zamówienia: od 1.09.2019 do dnia 31.07.2020r.

III. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- oświadczenie Wykonawcy o: wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzeniu systemu HACCP, posiadaniu zgody właściwego organu inspekcji sanitarnej na przewóz (transport) ryb – zał. nr 2,

- pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,

- wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) i formularz cenowy (zał. nr 1a) oraz podpisany wzór umowy (zał. nr 3) i oświadczenie (zał. nr 2).

IV. W przedmiotowej sprawie informacji udziela:

Hanna Grochocka (intendent) tel. 535-293-200 lub 59 842 42 95

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej bądź elektronicznej – adres: mp710@wp.pl) lub też dostarczona osobiście

na adres: Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk w terminie najpóźniej do dnia 16.08.2019r.

Koperta musi być zaadresowana na Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Oferta na dostawę ryb do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku”

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy. Informacje te zostaną odnotowane w protokole.

6. Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/ dnia 19.08.2019

VI. Kryteria oceny i wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

najniższa cena – 100%

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe wyliczone zostaną wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

Liczba punktów

---------------------------------------------

x 100 pkt

Cena oferty badanej

VII. Załączniki:

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Hanna Grochocka
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek