NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Samodzielny referent (sekretariat przedszkola) - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Samodzielny referent (sekretariat przedszkola)

DYREKTOR Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku,
ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Samodzielny referent
w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

4. wykształcenie średnie lub wyższe;

5. w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średeniego minimum 2-letni staż pracy;

6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu administracji, ekonomii, zarządzania lub pokrewne;

2. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracach biurowych, bądź prowadzeniu sekretariatu – preferowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracownika biurowego/obsługi sekretariatu (placówki oświatowe bądź edukacyjne);

3. znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, prawa pracy, w tym ustawy o pracownikach samorządowych;

4. umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny);

5. umiejętność obsługi programów komputerowych:

- PABS – do obsługi arkusza organizacji roku szkolnego;

- SIO – do obsługi systemu informacji oświatowej.

6. zdolności interpersonalne: sumienność, skrupulatność, odpowiedzialność, terminowość. Umiejętność podejmowania i argumentowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, bezkonfliktowość, odporność na stres i działanie pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. obsługa sekretariatu;

2. prowadzenie dokumentacji kadrowej, m. in.: ewidencji zwolnień lekarskich pracowników oraz urlopów pracowniczych, księgi wyjść pracowników poza zakład pracy w sprawach służbowych i prywatnych, przygotowanie dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;

3. prowadzenie składnicy akt przedszkola;

4. obsługa PFRON;

5. prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, w szczególności: przygotowanie zaświadczeń dla wychowanków (o pobycie w przedszkolu, wpłatach dokonywanych za przedszkole), ewidencja spełniania przez wychowanków obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego, ewidencja dokumentacji dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu;

6. wprowadzanie danych do BIP, PABS i OSON przedszkola;

7. obsługa programu służącego do naliczania i pobierania należności z tytułu świadczonych usług przez przedszkole (platforma iPrzedszkole);

8. obsługa Systemu Informacji Oświatowej;

9. prowadzenie rejestru faktur, szczegółowe opisywanie faktur, rachunków, sprawdzenie ich pod względem formalnym, rachunkowym, wypisywanie wniosków o zaangażowanie środków, terminowe przekazywanie dokumentacji do Centrum Usług Wspólnych w Słupsku;

10. dokonywanie zakupu sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówki zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, prowadzenie dokumentów i postępowań w zakresie zamówień publicznych;

11. sporządzanie umów z odbiorcami, prowadzenie rejestru umów z dostawcami i odbiorcami;

12. współdziałanie z Dyrektorem w istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola;

13. wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

2. praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku;

3. praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV);

2. list motywacyjny;

3. kwestionariusz osobowy;

4. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 2-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

6. oświadczenia:

- o posiadanym obywatelstwie,

- o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o nieposzlakowanej opinii,

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

7. inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje);

VI. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 8 w Słupsku może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku, ul. Wiatraczna 10 w godzinach od 9:00 do 14:00 albo przesłać pocztą na adres Przedszkola. Składane oferty powinny być opatrzone dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielny referent (sekretariat przedszkola) w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku, ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk” w terminie do dnia 26 września 2019 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Sekretariatu Przedszkola. Aplikacje, które wpłyną po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny i życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku zostaną podłączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku oraz na tablicy informacyjnej
w budynku Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku, ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6 %.

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku

Tomasz Dobrowolski

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
Informację wytworzył:
Tomasz Dobrowolski
Data wytworzenia:
16 września 2019
Informację opublikował:
Tomasz Dobrowolski
Data publikacji:
16 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek