Ogłoszenia - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Informacje ogólne:

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata do przedszkola.

2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Słupska.

3. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

4. Kryteria rekrutacyjne na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt,

niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 30 pkt,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 30 pkt,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 30 pkt,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt,

objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.

5. Kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt,

kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt,

kandydat, którego oboje rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt,

kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 10 pkt.

Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do przedszkola

1. Zgłoszenie dziecka na wolne miejsce w przedszkolu odbywa się za pośrednictwa wniosku złożonego przez rodziców.

2. We wniosku rodzic może wskazać dwie kolejne placówki (przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) – jako placówki drugiego i trzeciego wyboru.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów przez kandydata.

4. Rodzice dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wraz z wnioskiem dostarczają oryginał tego orzeczenia.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 kwietnia

do 5 maja 2017 r.

od 22 maja

do 26 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe

od 8 maja

do 11 maja 2017 r.

od 29 maja

do 1 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 maja 2017 r.

2 czerwca 2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 maja

do 18 maja 2017 r.

od 5 czerwca

do 8 czerwca 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 maja 2017 r.

9 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje:

1. Uchwała Nr XXXVII/446/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2. Zarządzenie Nr 314/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

3. Regulaminu przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Słupsku w roku szkolnym 2017/2018

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
Informację wytworzył:
Budzich Józefa
Data wytworzenia:
1 marca 2016
Informację opublikował:
Anna Jańczuk
Data publikacji:
11 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek