Zapytanie ofertowe - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Opis zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

76-200 SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 60

POSTĘPOWANIE: ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej

Słupsk, dnia 16.01.2017 r.

ZATWIERDZIŁ

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe jest prowadzone na podstawie Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO.

2. Wykonawca po zapoznaniu się z całością opisu zapytania ofertowego składa tylko jedną ofertę w języku polskim, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową.

II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Termin realizacji zamówienia do 20.02.2017 r.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do opisu zapytania ofertowego.

2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z rejestru

działalności gospodarczej lub KRS) datowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

składaniem ofert potwierdzony przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu

dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych.

IV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPISU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Upoważnionym do udzielania informacji o zapytaniu ofertowym jest pan Roman Mieloch

tel. 0 59 843 31 78 w. 21, e-mail: roman.mieloch@zsp1slupsk.pl

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta ma być sporządzona na druku formularza z napisem "OFERTA" – zał. nr 1.

2.Strony oferty należy kolejno ponumerować.

3.Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z

napisem „Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej”.

4.Na kopercie Wykonawca wskaże swój adres.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2017 r. do godz. 10.00.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w dniu 25.01.2017 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego (pokój kierownika gospodarczego).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi:

- nazwę firm, ich adresy,

- informacje dotyczące ceny oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji

- warunki płatności zawarte w ofercie.

Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana Wykonawcom na ich żądanie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie kosztów badania jednego punktu przyjmując, że na terenie szkoły zamontowanych jest:

- około 600 szt. gniazd elektrycznych,

- 3 szt. głównych tablic zasilających,

- 40 szt. tablic rozdzielczych.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) oferowana cena 100%

Słupsk, dnia 16.01.2017 r.

ZATWIERDZIŁ

Załącznik nr 1

Słupsk, dnia …………….

ZSP1/2015/1/2017

(znak sprawy)

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa ……………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………….

Adres e-mail …………………………………………………………………………….

NIP ………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………...

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

a) gniazdo elektryczne - punkt

- cena netto ……………………………………..

- podatek VAT ………………………………….

- cena brutto …………………………………….

słownie brutto …………………………………..

b) główna tablica zasilająca – jedna sztuka

- cena netto ……………………………………...

- podatek VAT ………………………………….

- cena brutto …………………………………….

słownie brutto …………………………………..

c) tablica rozdzielcza – jedna sztuka

- cena netto ……………………………………..

- podatek VAT ………………………………….

- cena brutto …………………………………….

słownie brutto …………………………………..

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do ………………………………………….

4. Warunki płatności – przelew ……… dni.

5. Okres gwarancji na przeprowadzone pomiary ……………………………………………

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

………………….. dn. ………….. ………………………………….

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Podmiot publikujący:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2017
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
17 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek