Nabór na specjalistę do spraw kadrowych - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na specjalistę do spraw kadrowych

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego, mieszczącego się w Słupsku

przy ul. Szarych Szeregów 15, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. kadrowych i administracyjnych w wymiarze pełnego etatu

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
l)
posiada obywatelstwo polskie

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na w.w. stanowisku;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia 3 letni staż pracy;

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę i posiada co najmniej 3 letni staż pracy;

6) posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr w oświacie (minimum 2-letni staż pracy w zawodzie);

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

1) znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, przepisów oświatowych i samorządowych, funduszu świadczeń socjalnych, systemu informacji oświatowej, sprawozdań GUS;

2) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu Progman Kadry, pakietu MS Office, programów SIO i SIO zmodernizowane)

3) praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

4) samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

5) wysoka kultura osobista;

6) umiejętności analityczne i interpersonalne;

7) umiejętność pracy w zespole;

8) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań w szczególności:

l) bieżące zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywanych zadań, (min. Kodeksem pracy, Kartą Nauczyciela, ustawą Prawo oświatowe, Kodeksem postępowania administracyjnego, a także uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku i zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska;

2) kompleksowe prowadzenie akt osobowych

3) przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem oraz zakończeniem stosunku pracy;

4) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczących związanej z awansem zawodowym nauczycieli;

5) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z doskonaleniem zawodowym pracowników;

6) sporządzanie na wniosek pracowników zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy;

7) przygotowywanie wniosków dotyczących nagród, w tym jubileuszowych;

8) udzielanie pomocy przy składaniu do ZUS wniosków o emerytury i renty;

9) prowadzenie ewidencji czasu pracy, a w tym rozliczanie urlopów;

10) nadzór nad terminowością wykonywania badań lekarskich i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa

higieny pracy;

11) współpraca w planowaniu budżetu szkoły w zakresie prowadzonych spraw;

12) przygotowanie analiz i sprawozdawczości związanej z zakresem prowadzonych spraw;

13) przygotowywanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej;

14) obsługa programu do tworzenia arkusza organizacyjnego;

15) opieka nad częścią składnicy akt przeznaczoną do przechowywania akt osobowych.

16) sporządzania list płac, prawidłowego naliczania i zapewnienia terminowych przelewów oraz wypłaty:
zasiłków, nagród, wynagrodzeń itd. - przy uwzględnieniu niezbędnych warunków (np. zwolnień
lekarskich, godzin ponadwymiarowych, dodatków), należności, potrąceń (np. z tytułu spłaty pożyczek
udzielonych z ZFŚS, zobowiązań komorniczych) itd. oraz prowadzenia stosownej dokumentacji w tym
zakresie.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

l) życiorys z przebiegiem pracy zawodowej i list motywacyjny;

2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia;

3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

7) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,

8) referencje, jeżeli posiada;

9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

11) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

12) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowych i administracyjnych.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 21 lutego 2019 r. do godz. 12.00 do sekretariatu szkoły w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowych i administracyjnych". Adres składania dokumentów: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 15, 76-200 Słupsk.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz w Biuletynie przez co najmniej 3 miesiące. O terminie
i miejscu postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

Podmiot publikujący:
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku
Informację wytworzył:
Beata Żukrowska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Jarosław Szuleta
Data publikacji:
15 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek