Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

  INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA
  w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.ODBIÓR POJAZDU

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Słupska parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Dla trybu 130a ustawy dotyczy to:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

 • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
kierowała nim osoba:

 • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

 • nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej

Dla trybu 50a ustawy dotyczy to:

przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.


 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:

"ADKONIS" Oliver Adkonis
ul. Grottgera 14
76-200 Słupsk
tel. (59) 845 60 60, 507 074 211

 1. Opłaty pobiera Miasto Słupsk. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze Miasta Słupska ustala corocznie w drodze uchwały Rada Miejska w Słupsku.

Wysokość opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdu określa uchwała nr LIX/793/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 1. Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.

 1. Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikiem Straży Miejskiej w Słupsku w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu:

- telefonicznie (59) 8488 202
- lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Słupsku przy ul. Jaracza 5 w pokoju nr 30.

5. Wpłaty należy dokonać:

a) w kasie Urzędu Miejskiejgo w Słupsku przy ul. Plac Zwycięstwa 3
pon. - pt. godz. 8.00 - 14.00 lub

b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słupsku:
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 lub

c) za pomocą terminalu płatniczego w siedzibie Straży Miejskiej w Słupsku

na druku płatności należy umieścić następujące dane:
- marka i nr rejestracyjny pojazdu,
- suma kwot za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie) oraz za jego przechowywanie na parkingu (ilość dób przechowywania x stawka kwotowa za dobę przechowywania).

6. Warunkiem odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:

 1. dowodu zapłaty całkowitych kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu,

 2. zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja lub Straż Miejska) - dotyczy pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

 3. dokumentu tożsamości,

 4. dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe).

7. Odbiór pojazdu z parkingu możliwy jest w godzinach 8.00 – 16.00. Po godz. 16:00 kontakt pod numerem telefonu 507 074 211 z pracownikiem firmy "ADKONIS" Oliver Adkonis.

Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, należy przedłożyć dodatkowo upoważnienie od współwłaściciela/li do odbioru pojazdu z parkingu.

Przy odbiorze odholowanego pojazdu przez osobę nie będącą jego właścicielem, konieczne jest przedłożenie upoważnienia do używania pojazdu wystawione przez jego właściciela lub też zgłoszenie się po odbiór pojazdu razem z jego właścicielem.


Wymagane działania:

 1. dokonanie płatności w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słupsku podany wyżej, bądź za pomocą terminalu płatniczego w siedzibie Straży Miejskiej w Słupsku;

 2. udanie się do właściwej Komendy Policji/Straży Miejskiej w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego (jeśli jest wymagane);

 3. odbiór pojazdu z parkingu po okazaniu w/w dokumentów.


W A Ż N E

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Prezydent Miasta Słupska wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Miasta Słupska.

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność Miasta Słupska.

W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Miasta Słupska koszty związane z usunięciem (holowaniem), przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania dotyczącego przepadku na rzecz Miasta Słupska zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa wyżej (art. 130a ust. 10i ustawy).

Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Prezydent Miasta Słupska. W roku 2019 koszty te wynoszą w sumie 4150,00 zł ( 4000,00 zł stała stawka za wykonanie usługi holowania, przechowywania i demontażu oraz 150,00 zł za ocenę stanu technicznego i wycenę pojazdu).PODSTAWA PRAWNA Art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: ).

Zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 w/w ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty w następujących przypadkach:

Art. 130a.

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany
w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch ta-kiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu prze-znaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,
że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie
do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.


2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.


PODMIOTY UPRAWNIONE DO USUNIĘCIA POJAZDU Z DROGI

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

 1. policjant - w sytuacjach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 w/w ustawy;

 2. strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 w/w ustawy.

  1. Załączniki do pobrania

1. Uchwała nr LIX/793/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.


Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Paweł Dyjas- Komendant Straży Miejskiej
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
10 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek