Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów:

MIASTO SŁUPSK

76-200 Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507

REGON MIASTA: 770979625

KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek - czwartek : 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

UWAGA:

Obsługa interesantów w:

1. Wydziale Komunikacji i Transportu w Referatach:

Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)

oraz

2. Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa na stanowiskach:

ds. dowodów osobistych pok. 7 oraz ewidencji ludności pok. 12

odbywa się:

poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek - czwartek 7:45 - 15:00
piątek 7:45 - 14:00


e-urząd

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nowe numery kont bankowych

NIEPEŁNOSPRAWNI
Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Anna Jaworska
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje:
7, 11, 11b, 12, 13
telefon:
(59) 848 83 57, (59) 848 83 82, (59) 848 84 03, (59) 848 84 06, (59) 848 84 07, (59) 848 84 36, (59) 848 84 38, (59) 848 84 81, (59) 848 84 95, (59) 848 84 96
fax:
(59) 848 83 38, (59) 848 84 03, (59) 848 84 06, (59) 848 84 36
e-mail:

Zadania i kompetencje

I. Zakres działania Wydziału - zadania własne:

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji, w części dotyczącej obowiązków nałożonych na gminę,
 2. przygotowanie informacji dot. Wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. prowadzenie Centrum Obsługi Mieszkańców,
 4. przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

II. Zakres działania Wydziału - zadania zlecone:

 1. prowadzenie ewidencji ludności miasta Słupska w systemie komputerowym,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 3. dokonywanie zapisów zdarzeń meldunkowych mieszkańców miasta Słupska, w zakresie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy, oraz z wyłączeniem zadań wynikających z aktów stanu cywilnego,
 4. udzielanie informacji adresowych,
 5. wydawanie zaświadczeń z kart ewidencyjnych,
 6. przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 7. prowadzenie rejestru wyborców miasta Słupska,
 8. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
 9. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
 10. prowadzenie kartoteki rejestru wyborców,
 11. przyjmowanie zawiadomienie o przygotowywanych zgromadzeniach publicznych na terenie miasta Słupska i sprawdzanie ich zgodności z przepisami ustawy oraz powiadamianie o tym zainteresowanych instytucji,
 12. przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Słupska wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, radnych sejmików województw, rad powiatów, rad gmin oraz prezydentów i burmistrzów miast i województw oraz referendów,
 13. prowadzenie i aktualizacja rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją,
 14. rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu szczególnych uprawnień osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin,
 15. rozpatrywanie wniosków żołnierzy rezerwy i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu utraconego wynagrodzenia za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
 16. realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności,
 17. przygotowanie i realizacja Akcji Kurierskiej,
 18. współdziałanie z organami wojskowymi - Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdańsku w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Anna Jaworska
Kwiryna Lubańska
Wiesława Łukaszuk
Izabela Pypczyńska
Ewa Śmiechowska
© 2015 Urząd Miejski w Słupsku