Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów:

MIASTO SŁUPSK

76-200 Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507

REGON MIASTA: 770979625

KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek - czwartek : 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

UWAGA:

Obsługa interesantów w:

1. Wydziale Komunikacji i Transportu w Referatach:

Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)

oraz

2. Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa na stanowiskach:

ds. dowodów osobistych pok. 7 oraz ewidencji ludności pok. 12

odbywa się:

poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek - czwartek 7:30 - 15:00
piątek 7:30 - 14:00


e-urząd

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nowe numery kont bankowych

NIEPEŁNOSPRAWNI
Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Anna Jaworska
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje:
7, 11, 11b, 12, 13
telefon:
(59) 848 83 57, (59) 848 83 82, (59) 848 84 03, (59) 848 84 06, (59) 848 84 07, (59) 848 84 36, (59) 848 84 38, (59) 848 84 81, (59) 848 84 95, (59) 848 84 96
fax:
(59) 848 83 38, (59) 848 84 03, (59) 848 84 06, (59) 848 84 36
e-mail:

Zadania i kompetencje

I. Zakres działania Wydziału - zadania własne:

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji, w części dotyczącej obowiązków nałożonych na gminę,
 2. przygotowanie informacji dot. Wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. prowadzenie Centrum Obsługi Mieszkańców,
 4. przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,
 5. opracowanie, wdrażania i bieżące aktualizowanie:
  a) Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska,
  b) Planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  c) katalogu zagrożeń i procedur postępowania dla miasta Słupska,
  d) wykazu przedsięwzięć i procedur na wypadek zagrożenia terrorystycznego,
  e) dokumentacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  f) planów zarządzania kryzysowego w zakładach pracy, instytucjach i placówkach oświatowych z terenu miasta Słupska,
 6. realizowanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego,
 7. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 8. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 10. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 11. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 12. dokonywanie działań podejmowanych przez centrum,
 13. realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 14. udział w:
  a) posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - planowanych i doraźnych,
  b) wojewódzkich treningach wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, a także własne organizowanie treningów rejonowych i innych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
 15. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom,
 16. ewidencjonowanie właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej,
 17. koordynowanie działań wszystkich służb miejskich w zakresie usuwania skutków zagrożeń,
 18. bieżąca współpraca z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną w Słupsku, Strażą Miejską oraz Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz instytucjami, stowarzyszeniami niezlizującymi zadania statutowe z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,
 19. obsługa administracyjna i biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska,
 20. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych w mieście.

II. Zakres działania Wydziału - zadania zlecone:

 1. prowadzenie ewidencji ludności miasta Słupska w systemie komputerowym,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 3. dokonywanie zapisów zdarzeń meldunkowych mieszkańców miasta Słupska, w zakresie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy, oraz z wyłączeniem zadań wynikających z aktów stanu cywilnego,
 4. udzielanie informacji adresowych,
 5. wydawanie zaświadczeń z kart ewidencyjnych,
 6. przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 7. prowadzenie rejestru wyborców miasta Słupska,
 8. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
 9. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
 10. prowadzenie kartoteki rejestru wyborców,
 11. przyjmowanie zawiadomienie o przygotowywanych zgromadzeniach publicznych na terenie miasta Słupska i sprawdzanie ich zgodności z przepisami ustawy oraz powiadamianie o tym zainteresowanych instytucji,
 12. przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Słupska wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, radnych sejmików województw, rad powiatów, rad gmin oraz prezydentów i burmistrzów miast i województw oraz referendów,
 13. prowadzenie i aktualizacja rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją,
 14. rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu szczególnych uprawnień osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin,
 15. rozpatrywanie wniosków żołnierzy rezerwy i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu utraconego wynagrodzenia za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
 16. realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności,
 17. przygotowanie i realizacja Akcji Kurierskiej,
 18. współdziałanie z organami wojskowymi - Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdańsku w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
 19. opracowanie i bieżąca aktualizacja:
  a) dokumentacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  b) regulaminu Urzędu Miejskiego na czas "W",
  c) dokumentacji planu przygotowań podmiotów leczniczych na terenie miasta Słupska na potrzeby obronne państwa,
  d) dokumentacji planu organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miesjc Szpitalnych,
  e) dokumentacji planu organizacji i funkcjonowania Prezydenta Miasta Słupska w Dotychczasowym i Zapasowym Miejscu Pracy,
  f) planu ochrony zabytków miasta Słupska na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
  g) programu i corocznego planu szkolenia obronnego oraz jego prowadzenie,
  h) tabeli realizacji zadań operacyjnych miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 20. opracowanie:
  a) projektów zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
  b) wykaz podmiotów miasta Słupska realizujących zadania obrony cywilnej,
  c) planów kontroli podległych i nadzorujących jednostek, prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych,
  d) "Planu obrony cywilnej miasta Słupska" oraz "Kart realizacji zadań obrony cywilnej",
  e) programu i planów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta oraz wydawanie w tym zakresie wytycznych dla jednostek organizacyjnych miasta,
 21. prowadzenie ewidencji:
  a) ujęć wody oraz urządzeń specjalnych,
  b) ujęć wody w mieście oraz jego bieżąca aktualizacja,
  c) istniejących, modernizowanych budowli ochronnych oraz nadzorowanie projektowania i budowy nowych,
  d) magazynowanego sprzętu i materiałów obrony cywilnej,
 22. planowanie działań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 23. realizacja zadań obronnych wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa,
 24. nadzorowanie sprawności funkcjonowania systemu syren alarmowych miasta oraz realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych miasta stosownie do wytycznych organów nadrzędnych.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Anna Jaworska
Kwiryna Lubańska
Wiesława Łukaszuk
Izabela Pypczyńska
Ewa Śmiechowska
© 2015 Urząd Miejski w Słupsku