Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów:

MIASTO SŁUPSK

76-200 Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507

REGON MIASTA: 770979625

KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 17:00

UWAGA:

Obsługa interesantów w:

1. Wydziale Komunikacji

w Referatach: Rejestracji Pojazdów i Ewidencji

Kierowców (prawa jazdy)

odbywa się:

7.45 – 15.00 od poniedziałku – do czwartku

7.45 – 16.30 piątek

2. Wydziale Spraw Obywatelskich i Handlu na stanowiskach

ds. dowodów osobistych pok. 7

oraz ewidencji ludności pok. 12 odbywa się:

7.30 – 15.00 od poniedziałku – do czwartku

7.30 - 16.30 piątekePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nowe numery kont bankowych

NIEPEŁNOSPRAWNI
Wydział Spraw Obywatelskich i Handlu

Wydział Spraw Obywatelskich i Handlu

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje:
7, 11, 11b, 12, 13, 206, 207
telefon:
(59) 848 83 57, (59) 848 83 82, (59) 848 83 93, (59) 848 84 03, (59) 848 84 06, (59) 848 84 07, (59) 848 84 36, (59) 848 84 38, (59) 848 84 76, (59) 848 84 81
fax:
(59) 848 83 38, (59) 848 84 03, (59) 848 84 06, (59) 848 84 36
e-mail:

Zadania i kompetencje

1. Zakres działania Wydziału - zadania własne:

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji, w części dotyczącej obowiązków nałożonych na gminę,

 2. przygotowywanie informacji dot. Wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej,

 3. określanie strefy cen /strefy taryfowej/ obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

 4. ustalanie regulaminów targowisk,

 5. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 6. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 7. dokonywanie kontroli w terenie zgodności sprzedaży alkoholu z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 8. prowadzenie kontroli w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 9. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

 10. wydawanie licencji w zakresie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy,

 11. przeprowadzanie kontroli w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami wydawanej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,

 12. prowadzenie kartotek analitycznych przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 13. wydawania zaświadczeń dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 14. przygotowywanie i wszczynanie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji w sprawach niewłaściwej opłaty, jej braku lub nie złożenia oświadczenia z wartości sprzedaży napojów alkoholowych.


2. Zakres działania Wydziału - zadania zlecone:

 1. prowadzenie ewidencji ludności miasta Słupska w systemie komputerowym,

 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

 3. dokonywanie zapisów zdarzeń meldunkowych mieszkańców miasta Słupska, w zakresie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy, oraz wszelkich zmian wynikających z aktów stanu cywilnego,

 4. udzielanie informacji adresowych,

 5. wydawanie zaświadczeń z kart ewidencyjnych,

 6. przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

 7. prowadzenie rejestru wyborców miasta Słupska,

 8. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,

 9. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,

 10. prowadzenie kartoteki rejestru wyborców,

 11. prowadzenie i aktualizacja rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją,

 12. rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu szczególnych uprawnień osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin,

 13. rozpatrywanie wniosków żołnierzy rezerwy i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu utraconego wynagrodzenia za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

 14. realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności,

 15. przygotowanie i realizacja Akcji Kurierskiej,

 16. współdziałanie z organami wojskowymi - Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdańsku w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,

 17. przyjmowanie zawiadomień o przygotowywanych zgromadzeniach publicznych na terenie miasta Słupska i sprawdzanie ich zgodności z przepisami ustawy oraz powiadamianie o tym zainteresowanych instytucji,

 18. wydawanie decyzji na prowadzenie zbiórek na terenie miasta Słupska i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

 19. współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym,

 20. przekazywanie drogą elektroniczną wniosków dotyczących rejestracji działalności gospodarczej do CEIDG.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Grażyna Siwak
Ewa Trofimowicz
Anna Winiarek
© 2015 Urząd Miejski w Słupsku