Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców

Dyrektor Wydziału: Anna Jaworska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
1, 1a, 1b, 2, 02, 3, 4, 7, 8, 11, 11b, 12, 14, 15
telefon
(59) 848 84 36
fax
(59) 848 84 36
e-mail

Zadania i kompetencje

Dodatkowe telefony do komórek merytorycznych Wydziału:

telefon:

59 8488382 (referat ewidencji ludności)

telefon:

59 8488357 (referat ewidencji ludności)

telefon:

59 8488403 (referat dowodów osobistych)

telefon:

59 8488406 (referat dowodów osobistych)

telefon:

59 8488327 (referat ewidencji kierowców)


telefon:

59 8488347 (referat ewidencji kierowców)

telefon:

59 8488227 (referat ewidencji kierowców - ośrodki szkolenia kierowców)

telefon:

59 8488374 (referat rejestracji pojazdów)


telefon:

59 8488423 (referat rejestracji pojazdów)


telefon:


59 8488378 (referat rejestracji pojazdów - wydawanie dowodów rejestracyjnych)


telefon:


59 8488393 (dział obsługi przedsiębiorców)

telefon:

59 8488476 (dział obsługi przedsiębiorców)
I. Zakres działania Wydziału - zadania własne:

 1. przygotowanie informacji dotyczących Wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,
 3. realizowanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji, w części dotyczącej obowiązków nałożonych na gminę,
 4. rejestracja pojazdu zakupionego w kraju,
 5. pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
 6. rejestracja pojazdu marki "SAM" 9Tj. konstrukcji własnej),
 7. rejestracja pojazdu zabytkowego i unikatowego,
 8. rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela,
 9. zgłoszenie zbycia pojazdu,
 10. wyrejestrowanie pojazdu,
 11. wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję,
 12. wydanie decyzji na umieszczenie numerów identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej,
 13. wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian zamieszczonych w nim danych,
 14. wtórnik (wymiana) dowodu rejestracyjnego,
 15. dokonywanie wpisów i wykreśleń w dowodzie rejestracyjnym,
 16. zastaw rejestrowy na pojeździe,
 17. utrata lub zniszczenie tablicy/tablic rejestracyjnych,
 18. wymiana tablic rejestracyjnych,
 19. wtórnik nalepki kontrolnej,
 20. wtórnik karty pojazdu,
 21. wtórnik znaku legalizacyjnego,
 22. czasowe wycofanie pojazdu,
 23. rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
 24. wydanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 25. wymiana prawa jazdy na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym (nowej generacji),
 26. wydanie wtórnika prawa jazdy,
 27. wymiana prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania, zmiany nazwiska, zniszczonego dokumentu,
 28. wymiana prawa jazdy zatrzymanego z powodu zniszczenia dokumentu,
 29. wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu ważności badań lekarskich,
 30. wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez Policję z powodu upływu terminu jego ważności (do roku od dnia uprawomocnienia się decyzji),
 31. wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez Policję z powodu upływu terminu jego ważności (po upływie roku od dnia uprawomocnienia się decyzji),
 32. wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 33. wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie,
 34. zwrot zatrzymanych uprawnień (w przypadku orzeczonych zakazów przez sądy),
 35. zwrot zatrzymanych uprawnień (w przypadku przekroczenia 24 pkt.),
 36. przywrócenie cofniętych uprawnień,
 37. przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (w przypadku przekroczenia 20 pkt. karnych),
 38. wydanie zaświadczenia o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami,
 39. prowadzenie Działu Informacji,
 40. określenie przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami,
 41. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 42. prowadzenie kontroli w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 43. wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 44. wydanie licencji w zakresie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy,
 45. przeprowadzanie kontroli w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami wydawanej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
 46. wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 47. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 48. prowadzenie kartotek analitycznych przedsiębiorców posiadających zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 49. wydawanie zaświadczeń dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 50. przygotowywanie i wszczynanie postępowanie administracyjnego oraz wydawanie decyzji w sprawach niewłaściwej opłaty, jej braku lub nie założenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 51. prowadzenie rejestru obiektów nie będących hotelami, motelami,
 52. udzielanie informacji i porad osobom planującym podjęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom w zakresie dotyczącym zakładania firmy oraz dostępnych programów i form wsparcia dla MSP,
 53. udzielanie informacji dotyczących stanu majątkowego,
 54. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji wydziału.

II. Zakres działania Wydziału - zadania zlecone:

 1. prowadzenie ewidencji ludności miasta Słupska w systemie komputerowym,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 3. dokonywanie zapisów zdarzeń meldunkowych mieszkańców miasta Słupska, w zakresie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy, oraz z wyłączeniem zadań wynikających z aktów stanu cywilnego,
 4. udzielanie informacji adresowych,
 5. wydawanie zaświadczeń z kart ewidencyjnych,
 6. prowadzenie rejestru wyborców miasta Słupska,
 7. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
 8. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
 9. prowadzenie kartoteki rejestru wyborców,
 10. przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Słupska wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, radnych sejmików województw, rad powiatów, rad gmin oraz prezydentów i burmistrzów miast i województw oraz referendów,
 11. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana, utrata),
 12. wydawanie dowodów osobistych,
 13. wydawanie zaświadczeń o utracie / uszkodzeniu dowodu osobistego,
 14. prowadzenie rejestru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie komputerowym,
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodu osobistego,
 16. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodowej,
 17. udostępnianie danych jednostkowych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 18. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów uprawnionych do dokonywania badań technicznych pojazdów,
 19. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 20. nadzór merytoryczny nad działalnością stacji kontroli,
 21. prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora,
 22. wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 23. wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 24. nadzorowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia kierowców,
 25. współpraca przy sprawowaniu nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców: ze starostami, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, z Policją - w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców, z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego - w zakresie pomocy merytorycznej oraz przekazywania informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców, a także z administratorem centralnej ewidencji kierowców - w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców,
 26. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 27. dokonywanie wizji lokalnych oraz kontroli pod kątem spełniania warunków sprzedaży alkoholu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 28. przekazywanie drogą elektroniczną wniosków dotyczących rejestracji działalności gospodarczej do CEIDG,
 29. udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Nazwa:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Anna Jaworska - Dyrektor
Data wytworzenia:
1 stycznia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
12 grudnia 2017
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek