Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Anna Jaworska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
7, 11, 11b, 12, 13
telefon
(59) 848 84 36
fax
(59) 848 84 03, (59) 848 84 06, (59) 848 84 36
e-mail

Zadania i kompetencje

Dodatkowe telefony do komórek merytorycznych Wydziału:

telefon:

59 8488382 (referat ewidencji ludności)

telefon:

59 8488357 (referat ewidencji ludności)

telefon:

59 8488403 (referat dowodów osobistych)

telefon:

59 8488406 (referat dowodów osobistych)

telefon:

59 8488407 (sprawy wojskowe)


telefon:

59 8488338 (sprawy wojskowe)

telefon:

59 8488438 (referat ewidencja ludności)

telefon:

59 8488481 (referat ewidencja ludności)


telefon:

59 8488493 (referat bezpieczeństwa)

telefon:

59 8488495 (referat bezpieczeństwa)

telefon:

59 8488496 (referat bezpieczeństwa)


I. Zakres działania Wydziału - zadania własne:

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji, w części dotyczącej obowiązków nałożonych na gminę,
 2. przygotowanie informacji dot. Wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. prowadzenie Centrum Obsługi Mieszkańców,
 4. przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,
 5. opracowanie, wdrażania i bieżące aktualizowanie:
  a) Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska,
  b) Planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  c) katalogu zagrożeń i procedur postępowania dla miasta Słupska,
  d) wykazu przedsięwzięć i procedur na wypadek zagrożenia terrorystycznego,
  e) dokumentacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  f) planów zarządzania kryzysowego w zakładach pracy, instytucjach i placówkach oświatowych z terenu miasta Słupska,
 6. realizowanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego,
 7. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 8. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 10. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 11. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 12. dokonywanie działań podejmowanych przez centrum,
 13. realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 14. udział w:
  a) posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - planowanych i doraźnych,
  b) wojewódzkich treningach wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, a także własne organizowanie treningów rejonowych i innych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
 15. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom,
 16. ewidencjonowanie właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej,
 17. koordynowanie działań wszystkich służb miejskich w zakresie usuwania skutków zagrożeń,
 18. bieżąca współpraca z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną w Słupsku, Strażą Miejską oraz Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz instytucjami, stowarzyszeniami niezlizującymi zadania statutowe z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,
 19. obsługa administracyjna i biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska,
 20. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych w mieście.

II. Zakres działania Wydziału - zadania zlecone:

 1. prowadzenie ewidencji ludności miasta Słupska w systemie komputerowym,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 3. dokonywanie zapisów zdarzeń meldunkowych mieszkańców miasta Słupska, w zakresie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy, oraz z wyłączeniem zadań wynikających z aktów stanu cywilnego,
 4. udzielanie informacji adresowych,
 5. wydawanie zaświadczeń z kart ewidencyjnych,
 6. przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 7. prowadzenie rejestru wyborców miasta Słupska,
 8. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
 9. wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
 10. prowadzenie kartoteki rejestru wyborców,
 11. przyjmowanie zawiadomienie o przygotowywanych zgromadzeniach publicznych na terenie miasta Słupska i sprawdzanie ich zgodności z przepisami ustawy oraz powiadamianie o tym zainteresowanych instytucji,
 12. przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Słupska wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, radnych sejmików województw, rad powiatów, rad gmin oraz prezydentów i burmistrzów miast i województw oraz referendów,
 13. prowadzenie i aktualizacja rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją,
 14. rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu szczególnych uprawnień osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin,
 15. rozpatrywanie wniosków żołnierzy rezerwy i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu utraconego wynagrodzenia za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
 16. realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności,
 17. przygotowanie i realizacja Akcji Kurierskiej,
 18. współdziałanie z organami wojskowymi - Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdańsku w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
 19. opracowanie i bieżąca aktualizacja:
  a) dokumentacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  b) regulaminu Urzędu Miejskiego na czas "W",
  c) dokumentacji planu przygotowań podmiotów leczniczych na terenie miasta Słupska na potrzeby obronne państwa,
  d) dokumentacji planu organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miesjc Szpitalnych,
  e) dokumentacji planu organizacji i funkcjonowania Prezydenta Miasta Słupska w Dotychczasowym i Zapasowym Miejscu Pracy,
  f) planu ochrony zabytków miasta Słupska na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
  g) programu i corocznego planu szkolenia obronnego oraz jego prowadzenie,
  h) tabeli realizacji zadań operacyjnych miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 20. opracowanie:
  a) projektów zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
  b) wykaz podmiotów miasta Słupska realizujących zadania obrony cywilnej,
  c) planów kontroli podległych i nadzorujących jednostek, prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych,
  d) "Planu obrony cywilnej miasta Słupska" oraz "Kart realizacji zadań obrony cywilnej",
  e) programu i planów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta oraz wydawanie w tym zakresie wytycznych dla jednostek organizacyjnych miasta,
 21. prowadzenie ewidencji:
  a) ujęć wody oraz urządzeń specjalnych,
  b) ujęć wody w mieście oraz jego bieżąca aktualizacja,
  c) istniejących, modernizowanych budowli ochronnych oraz nadzorowanie projektowania i budowy nowych,
  d) magazynowanego sprzętu i materiałów obrony cywilnej,
 22. planowanie działań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 23. realizacja zadań obronnych wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa,
 24. nadzorowanie sprawności funkcjonowania systemu syren alarmowych miasta oraz realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych miasta stosownie do wytycznych organów nadrzędnych.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Nazwa:
Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Podmiot publikujący:
Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Informację wytworzył:
Anna Jaworska - Dyrektor
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Strząbała
Data publikacji:
30 września 2015
Nazwa:
Dyrektor
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek