Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału: Violetta Karwalska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
103a, 104, 208
telefon
(59) 848 83 71, (59) 848 84 63, (59) 848 84 68, (59) 848 84 69, (59) 848 84 71
fax
(59) 848 84 69
e-mail

Zadania i kompetencje

 1. ZADANIA WŁASNE GMINY wykonywane są na podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) polegają na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

    1. ochrony zdrowia,

    2. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

    3. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

    4. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);

  1. ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) w zakresie przygotowania aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywania do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowania w zbiorze aktów prawa miejscowego;

  1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) w zakresie:

   1. przygotowywania uchwał i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych to jest: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy,

   2. ogłaszania w dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej,

   3. ponoszenia odpłatności z tytułu pobytu osób z miasta Słupska w domach pomocy społecznej,

   4. opracowywania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej w oparciu o sprawozdania przedstawiane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

   5. zlecania w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi katolickiemu i innym Kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom i pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspieranie ich w tym finansowo, w miarę posiadanych środków,

   6. współpracy z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielania pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

   7. koordynowania realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku w latach 2010 -2018,

   8. realizacja gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

   9. rozpoznawania potrzeb i diagnozowanie problemów społecznych,

   10. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
    z rozeznanych potrzeb gminy;

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) w zakresie:

   1. tworzenia, przekształcania, likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

   2. przygotowywania dokumentów dotyczących nadawania i zatwierdzania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

   3. przygotowywania dokumentacji dotyczącej powołania: rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

   1. przygotowywania dokumentów dotyczących wyrażenia zgody na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych,

   2. kontroli i ocenie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej;

  1. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015r. poz. 1916) w zakresie:

   1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,

   2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych,

   3. promocję zdrowia,

   4. profilaktykę chorób,

   5. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji,

   6. analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

   1. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,

   2. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

   3. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno – ekonomicznych,

   4. działania w obszarze aktywności fizycznej;

  1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.) w zakresie:

   1. tworzenia zespołów żłobków lub klubów dziecięcych w formie gminnych jednostek budżetowych,

   2. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykazu dziennych opiekunów oraz publikacja ich w Biuletynie Informacji Publicznej,

   3. zatrudnianie dziennych opiekunów na podstawie umowy o świadczenie usług,

   4. sprawowanie nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

   5. ustalanie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna,

   6. ustalanie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

   7. ustalanie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat,

   8. ustalenie wysokości i zasad dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzącej żłobek lub klub dziecięcy,

   9. sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

  1. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298) w zakresie:

   1. podejmowania działań zmierzających do: ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu, wspierania w tym zakresie działalności medycznych samorządów zawodowych,

   1. ochrony praw niepalących do życia w środowisku wolnym od tytoniu,

   2. promocji zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu papierosów,

   3. działalności wychowawczej i informacyjnej,

   4. informowania o szkodliwości palenia tytoniu;

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie:

   1. szeroko rozumiana współpraca z organizacjami pozarządowymi na polu pomocy społecznej,

   2. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji;

  1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku w latach 2010 – 2018.

  1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) w zakresie organizacji na terenie Miasta Słupska prac społecznie użytecznych jako jednego z instrumentów rynku pracy, skierowanego do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;

 1. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATna podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) w zakresie:

   1. opracowywania zagadnień w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia,

   2. realizacja zadań pomocy społecznej i polityki prorodzinnej,

   3. wspierania osób niepełnosprawnych,

   4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

   5. obronności;

  1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) w zakresie:

   1. zawierania porozumień w zakresie ponoszenia odpłatności z tytułu pobytu dzieci z miasta Słupska w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu,

   2. tworzenia i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

   3. prowadzenia domu pomocy społecznej,

   4. sporządzania bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

   5. podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

   6. prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

   7. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

  1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015r. poz. 332 z późn. zm.) w zakresie:

   1. przygotowywania uchwał i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych,

   2. ogłaszania w dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce Centrum Administracyjnym Placówek Socjalizacyjnych,

   3. zawierania porozumień w zakresie ponoszenia odpłatności z tytułu pobytu dzieci z miasta Słupska w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,

   4. opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wsparcia rodziny;

  1. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia dostępu do informacji, edukacji i poradnictwa kobietom w ciąży;

  1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) w zakresieustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych dostosowanych do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności do świadczeń w porze nocnej w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy;

  1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) w zakresie nadzoru nad organizacją i zapewnieniem usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

  1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) w zakresie przedkładania Radzie Miejskiej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz powoływania i odwoływania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy;

  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.) w zakresie:

   1. opracowywania i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,

   2. przekazywania marszałkowi województwa informacji o realizowanych programach zdrowotnych,

   3. inicjowania, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

   4. pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,

   5. podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

 1. ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonywane na podstawie przepisów:

  1. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm) w zakresie:

   1. przygotowywania uchwał i stosownych dokumentów dotyczących funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

   2. udzielania osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

   3. opracowywania i realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

   1. podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

   1. współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

   2. dofinansowania kosztów szkolenia oraz przekwalifikowania osób niepełnosprawnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,

   3. współpracy z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

   4. dofinansowania kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnych,

   5. wypłata refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

   6. realizacji zadań wynikająca z programu wyrównywania różnic między regionami – ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

   7. dofinansowania zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje oraz organizacje pozarządowe,

   8. współpraca z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Słupska;

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w zakresie:

   1. składania sprawozdawczości finansowo rzeczowej z wykorzystania środków PFRON,

   2. sporządzania sprawozdawczości kwartalnej i rocznej w sprawie udzielanej pomocy oraz jej przeznaczeniu,

   3. sporządzania sprawozdawczości kwartalnej i rocznej dotyczącej zaległości w regulowaniu należności i zobowiązań wobec Skarbu Państwa;

 1. ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonywane na podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.) poprzez:

   1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony wśród mieszkańców miasta,

   2. monitorowanie działań w jednostkach organizacyjnych miasta Słupska pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka wraz z proponowaniem rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

Nazwa:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
29 lutego 2016
Informację opublikował:
Sylwia Stolarczyk
Data publikacji:
29 lutego 2016
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
3 września 2015
Informację opublikował:
Sylwia Stolarczyk
Data publikacji:
3 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek