Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podinspektor ds. obsługi informacji europejskiej w Wydziale Edukacji

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy podinspektora ds. obsługi informacji europejskiej

w Wydziale Edukacji

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2017 roku, tj. do czasu trwania projektu pt. „prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013 – 2017”.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy lub średnie z wymaganym 3 – letnim stażem;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, odpowiadający poziomowi B2;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa rady ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 13, poz. 82).

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek wykształcenia wyższego: prawo, europeistyka lub administracja;

 2. mile widziany staż lub praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego;

 3. umiejętność interpretowania przepisów prawnych;

 4. znajomość podstawowych przepisów z zakresu funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, pozyskiwania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i powiatów, Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych;

 5. komunikatywność;

 6. umiejętność argumentowania;

 7. kreatywność;

 8. umiejętność pracy w zespole;

 9. odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Podinspektor ds. obsługi punktu informacji europejskiej odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Zadania wynikają z realizacji umów szczegółowych zawieranych corocznie między Miastem Słupska a Komisją Europejską od 2013 do 2017 roku oraz wytycznych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Ważniejsze zadania:

 1. administrowanie biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

 2. obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

 3. administrowanie profilami Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk na portalach społecznościowych;

 4. przygotowanie aktualizacji na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk;

 5. udzielanie informacji na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk;

 6. udzielanie informacji mieszkańcom regionu o Unii Europejskiej i możliwościach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;

 7. organizowanie warsztatów i debat poświęconych tematyce Unii Europejskiej;

 8. przygotowanie biuletynu elektronicznego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk;

 9. katalogowanie publikacji znajdujących się w zasobach Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk;

 10. prowadzenie ewidencji spraw zgodnie z obowiązujący terminami i procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim;

 11. obsługa aplikacji Mdok;

 12. przeprowadzanie postępowań konkursowych w oparciu o prawo zamówień publicznych regulamin zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30.000 euro;

 13. przygotowanie comiesięcznych raportów i sprawozdań z działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej;

 14. obsługa finansowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, obowiązującymi przepisami, a także wewnętrznymi regulacjami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. wymuszona pozycja ciała,

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi punktu informacji europejskiej w Wydziale Edukacji”, w terminie do dnia 30 maja 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.slupsk.pl/praca/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 5,6%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

podinspektora ds. obsługi informacji europejskiej w Wydziale Edukacji

Informuję, że w wyniku naboru na w/w. stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której żaden z kandydatów nie otrzymał powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 maja 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
15 czerwca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek