Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. administracyjno - technicznych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu w Wydziale Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. administracyjno – technicznych

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu

w Wydziale Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności budownictwo;

 4. minimum 3 -letni staż pracy potwierdzający wykonywanie zadań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych;

 5. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

 6. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

 7. aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

 8. bardzo dobra znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu:

 • Ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
 • Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeń wykonawczych,
 • Ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,
 • Ustawy o finansach publicznych;
 1. umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej;

 2. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 4. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane kierunki studiów: budownictwo, architektura;

 2. łatwość komunikacji;

 3. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 4. umiejętność ustalania priorytetów;

 5. dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: realizacja zadań remontowo – inwestycyjnych oraz konserwacja systemów.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji, prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;

 2. wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru, w zakresie posiadanych uprawnień, w prowadzonych przez Wydział inwestycjach i remontach obiektów objętych planem budżetu;

 3. udział w przekazywaniu placów budów i w odbiorze robót;

 4. sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi (sporządzanie OT);

 5. współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami oraz przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych do uzyskiwania wymaganych przepisami zgód, uzgodnień , pozwoleń budowlanych;

 6. opracowywanie programów i planów inwestycji, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

 7. współdziałanie z właściwymi Wydziałami Urzędu w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji;

 8. współdziałanie z właściwymi Wydziałami Urzędu przy opracowywaniu materiałów analitycznych do budżetu;

 9. dokonywanie przeglądów okresowych budynków i pomieszczeń, nadzór nad ich przeprowadzaniem, sporządzanie protokołów z przeglądów oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów i bieżących napraw;

 10. dokonywanie aktualizacji wpisów w księgach obiektów budowlanych, nieruchomości będących na stanie Wydziału OU;

 11. bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej budynków i budowli będących w administrowaniu Wydziału OU;

 12. przygotowanie wniosków do WPI i WPF;

 13. przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy;

 14. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem i rozliczeniem dostaw energii cieplnej i elektrycznej;

 15. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem sprawności i bieżącej konserwacji systemów: instalacji c.o. i c.w.u., p.poż., alarmowych i monitoringu, urządzeń dźwigowych i platformy schodowej, klimatyzacji, wentylacji, sieci telefonicznej, sprzętu gaśniczego, iluminacji, zegarów wahadłowych w Ratuszu i zegara wieży ratusza;

 16. składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;

 17. obowiązek prowadzenia ewidencji wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych
  i uzgadnianie z pracownikiem księgowości wartości tych nakładów, co najmniej raz
  w roku (zwłaszcza na koniec roku) z wartościami wynikającymi z ksiąg rachunkowych;

 18. przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i Komisji;

 19. przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej, w ramach powierzonego zakresu czynności;

 20. współpraca z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

 21. przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;

 22. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych w ramach powierzonego zakresu czynności;

 23. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań;

 24. wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej;

 25. sporządzanie sprawozdań dla potrzeb zewnętrznych Organów;

 26. właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum;

 27. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kserokopia dokumentów poświadczających wymagane uprawnienia budowlane;

 6. kserokopia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

 7. kwestionariusz osobowy;

 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 9. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds.administracyjno – technicznych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu w Wydziale Organizacji Urzędu ” w terminie do dnia 8 maja 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,14 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. administracyjno - technicznych

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu
w Wydziale Organizacji Urzędu

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Procedura naboru została zakończona bez wybrania kandydata na stanowisko, którego nabór dotyczy z uwagi na brak ofert.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Anna Rynkiewicz-Kuka Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
16 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek