Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. kadr i rozwoju pracowników

w Wydziale Zarządzania Kadrami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 3 lata stażu pracy;

 5. minimum 6 miesięcy doświadczenia na podobnym stanowisku w administracji samorządowej;

 6. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (ZZL, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia);

 1. mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;

 2. łatwość komunikacji;

 3. umiejętność argumentowania;

 4. kreatywność;

 1. umiejętność pracy w zespole;

 2. odporność na stres;

 3. umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. prowadzenie całokształtu prac związanych z kadrową obsługą pracowników;

 2. współtworzenie i wdrażanie systemów zarządzania kadrami.

Ważniejsze zadania:

W zakresie administracji kadrowej:

 1. prowadzenie spraw kadrowych (w tym akt osobowych) pracowników;

 2. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się przez pracowników o świadczenia (w tym: emerytalnej, rentowej i rehabilitacyjnej);

 3. dokonywanie odpowiednich zgłoszeń w obowiązujących systemach w przypadku przesunięć pracowniczych;

 4. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników;

 5. współpraca ze Specjalistą ds. BHP w zakresie obsługi kadrowej pracowników;

 6. przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, ewidencji i rozliczania czasu pracy w wydziałach Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 7. udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych;

 8. przygotowywanie dokumentów kadrowych na potrzeby innych wydziałów Urzędu Miejskiego.

W zakresie zarządzania i rozwoju:

 1. współtworzenie, nadzór oraz realizacja polityki i praktyk personalnych;

 2. zarządzanie różnorodnością przejawiającą się podejmowaniem działań na rzecz implementowania polityki równego traktowania i prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych, aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy (w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną);

 3. współpraca z kierownictwem w zakresie planowania i wdrażania programów realizujących wymogi kadrowe oraz krótko i długoterminowych potrzeb Urzędu w tym zakresie;

 4. współtworzenie i prowadzenie programów bezpieczeństwa, pozytywnych działań i innych programów kształtujących relacje międzyludzkie w zgodzie z przyjętymi wartościami określonymi w strategii rozwojowej;

 5. współtworzenie i sprawowanie pieczy nad realizacją programów wynagradzania i świadczeń dodatkowych;

 6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizowania staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.

W zakresie kontrolingu personalnego:

 1. przygotowywanie planów etatów oraz wskaźników i parametrów do planu funduszu płac oraz racjonalne gospodarowanie tym funduszem przy współpracy Referatu Wydatków Wydziału Księgowości;

 2. prowadzenie badań i analiz ich wyników w celu prowadzenia porównań wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;

 3. monitorowanie kosztów programów zarządzania kadrami;

 4. prowadzenie analityki i sprawozdań z sytuacji kadrowej w Urzędzie na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych;

 5. analiza zewnętrznego rynku pracy w zakresie trendów wynagrodzeń i benefitów oraz rekomendowanie rozwiązań wewnętrznych w tym zakresie.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopia legitymacji radcy prawnego lub zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych;

 5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 9. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami” w terminie do dnia 18 maja 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,07 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. kadr i rozwoju pracowników

w Wydziale Zarządzania Kadrami


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Przybyła

zamieszkała w Słupsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym. Pani Małgorzata Przybyła uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
8 maja 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
25 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek