Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Edukacji

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli

w Wydziale Edukacji

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe magisterskie;

 4. znajomość obsługi komputera;

 5. minimum roczny staż pracy;

 6. znajomość przepisów:

  1. ustawy o samorządzie gminnym,

  2. ustawy o samorządzie powiatowym,

  3. ustawy Karta Nauczyciela,

  4. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

  5. ustawy o systemie oświaty,

  6. ustawy Prawo oświatowe,

 7. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie z zakresu administracji lub pedagogiczne;

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego ;

 4. łatwość komunikacji;

 5. umiejętność argumentowania;

 6. kreatywność;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za sprawy kadrowe oraz za awans zawodowy nauczycieli.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych miasta Słupska;

 2. przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudniania i zwalniania dyrektorów szkół i placówek oświatowych (umowy o pracę, powierzenia, pełnomocnictwa, odwołania, świadectwa pracy, nagrody jubileuszowe, wymiary wynagrodzeń, dodatki funkcyjne i motywacyjne);

 3. prowadzenie ewidencji osobowej dyrektorów w zakresie: absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, urlopów dla poratowania zdrowia, okolicznościowych i szkoleniowych;

 4. prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

 5. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów, w zakresie kompetencji organu prowadzącego;

 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych nagród Prezydenta Miasta Słupska;

 7. prowadzenie rejestru skarg oraz wniosków nauczycieli i dyrektorów (rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków);

 8. przygotowywanie postępowań konkursowych na dyrektorów szkół i placówek oświatowych (przygotowywanie zarządzeń w sprawie powołania komisji konkursowych, zawiadamianie zainteresowanych o terminie i miejscu przeprowadzania konkursów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji);

 9. prowadzenie całokształtu spraw dotyczących składania przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oświadczeń majątkowych;

 10. przygotowywanie opinii dotyczących przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania;

 11. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

 12. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych;

 13. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z ustaleniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum roczny staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).


VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Edukacji”, w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli

w Wydziale Edukacji

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Ciachla zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Agnieszka Ciachla uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 24 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka ZKO
Data wytworzenia:
31 października 2019
Informację opublikował:
Paula Chromczuk
Data publikacji:
20 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek