Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr wniosków


Nr wniosku

Data wpływu/

wnioskodawca

Adres inwestycji

Treść wniosku

Braki formalne

Realizacja wniosku

1/2019

12.03.2019 r. NOWE DOMY

Rafał Sierlecki

ul. Dębowa 10

76-251 KobylnicaDziałka

nr 953/2, obręb 10

Inwestycja mieszkaniowa, budynek wielorodzinny. Planowana minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań 40m2, planowana maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkań 100m2. Planowa minimalna liczba mieszkań 30, maksymalna liczba mieszkań 40. Na działalność usługową lub handlową zostanie przeznaczonych około 300 m2 powierzchni użytkowej.

Wnioskodawca nie określił:

1. Granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000 lub większej, na podstawie art. 7 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2. Planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań zgodnie z pkt 1 wniosku PP-8 „o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej”, na podstawie art. 7 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych objętych inwestycją mieszkaniową, obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących).

3. Zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu, które nastąpią w wyniku realizacji wnioskowanej inwestycji, zgodnie z pkt 4 wniosku PP-8 „o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej”, na podstawie art. 7 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

4. Analizę powiązań planowanej inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu (istniejącym lub objętym zatwierdzonym projektem), zgodnie z pkt 5 wniosku PP-8 „o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej”, na podstawie art. 7 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; w złożonym wniosku znajduje się jedynie informacja o wykonanym projekcie uzbrojenia, którego zakres nie obejmuje wnioskowanej inwestycji.

5. Informację dotyczącą planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych w formir opisowej, zgodnie z pkt 6 ppkt b wniosku PP-8 „o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej” na podstawie art. 7 ust. 7 pkt 7 ppkt b ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi wymaganą zawartość wniosku, niezależnie od konieczności dołączenia do wniosku koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, wynikającej z art. 7 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy.

6. Informację dotyczącą charakterystycznych parametrów inwestycji mieszkaniowej oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko, w tym: wskazanie powierzchni terenu objętego wnioskiem, powierzchni terenów utwardzonych, powierzchni biologicznie czynnej, wskaźnika zabudowy, rodzaju (geometrii) dachu, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej oraz poziomu posadowienia kondygnacji parteru, zgodnie z pkt 6 ppkt c wniosku PP-8 „o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej”, na podstawie art. 7 ust. 7 pkt 7 ppkt c ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

7. Nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (lub stwierdzenie braku takiego skutku), zgodnie z pkt 8 wniosku PP-8 „o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej”, na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

8. Wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona (lub stwierdzenie braku odniesienia do ww artykułu), zgodnie z pkt 9 wniosku PP-8 „o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej”, na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

9. Wyjaśnienie w jaki sposób planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska, poprzez wskazanie odpowiednich zapisów studium właściwych dla planowanej inwestycji, zgodnie z pkt 11 wniosku PP-8 o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej, na podstawie art. 7 ust. 7 pkt 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

10. Uszczegółowienie informacji pozwalających na stwierdzenie zgodności planowanej inwestycji ze standardami, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących poprzez odniesienie się szczegółowo do wymagań określonych w art. 17, 18 i 19 ustawy, w tym między innymi: wskazanie konkretnego przystanku komunikacyjnego, wskazanie wybranych budynków mieszkalnych o wysokości 5 kondygnacji, podanie przyjętej planowanej liczby mieszkańców itp.

Ponadto dołączone do wniosku zaświadczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02.01.2019r. (Nr E-RE-II.7012.1.2019) nie pozwala na stwierdzenie zgodności planowanej inwestycji z lokalnymi standardami urbanistycznymi dla miasta Słupska (uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr LVIII/778/18 z dnia 26 września 2018 r.) w zakresie odległości od szkoły podstawowej oraz przedszkola, które zapewniłyby przyjęcie wskazanej przepisami liczby dzieci. Brak wskazania w zaświadczeniu konkretnych placówek oświatowych nie pozwala na określenie ich odległości od planowanej inwestycji. Zaświadczenie nie zawiera również informacji o liczbie dzieci, którym powyższe placówki zobowiązują się zapewnić miejsca.

Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną należy sporządzić w sposób ustalony w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących art. 6 ust. 2 punkty 1-5, tak aby zawierała ona informacje w zakresie:

1.struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;

2. układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej;

3.przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

4.etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

5. powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

Wniosek pozostał bez rozpatrzenia w wyniku braków formalnych. Wnioskodawca nie uzupełnił braków.

2/2019

18.06.2019 r. NOWE DOMY

Rafał Sierlecki

ul. Dębowa 10

76-251 Kobylnica

Działka

nr 953/2, obręb 10

Inwestycja mieszkaniowa, budynek wielorodzinny z usługą w parterze.-----------------------------------------

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

Uchwała Nr X/159/19

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Magdalena Niewiadoma-kierownik Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
21 czerwca 2019
Informację opublikował:
Magdalena Niewiadoma
Data publikacji:
11 września 2019
Nazwa pliku:
Wniosek nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Magdalena Niewiadoma-kierownik Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
21 czerwca 2019
Informację opublikował:
Magdalena Niewiadoma
Data publikacji:
11 września 2019
Nazwa pliku:
Dokumenty formalno-prawne do wniosku nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Magdalena Niewiadoma-kierownik Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
11 września 2019
Informację opublikował:
Magdalena Niewiadoma
Data publikacji:
11 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek