Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Udział społeczny w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku w zakresie dostosowania do stacji demontażu pojazdów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 194 ul. Grunwaldzka

GKiOŚ-ROŚ-III.6220.2.2019

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

działając na podstawie art. 30, 33 i 79 ust. 1ustawy w z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a

o wszczęciu na wniosek pani Agnieszki Orłowskiej - pełnomocnika METZŁOM LIGĘZA Sp. J. (76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 3) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku w zakresie dostosowania do stacji demontażu pojazdów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 194, przy ul. Grunwaldzkiej w Słupsku” wraz przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku w zakresie dostosowanym do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Przedmiotowa stacja demontażu pojazdów zlokalizowana będzie w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej 4, na terenie działki nr 194 obręb 1.

Wniosek w sprawie został zamieszczony pod numerem 69/2019, a uzupełniony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – pod numerem 73/2019 w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach o wydanie decyzji (SIOS). Prezydent Miasta Słupska jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia zebranych uwag i wniosków. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Zgodnie z art. 30 w/w ustawy, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do tutejszego organu w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 24.08.2019 roku. Na podstawie art. 34 cytowanej ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

2) ustnie do protokołu: w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy Placu Zwycięstwa 3 (pokój nr 225);

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wgkios@um.slupsk.pl
    bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 221) w godzinach pracy urzędu.


Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  2. na stronie internetowej organu: www. slupsk.pl,

  3. w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lipca 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
26 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek