Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków magazynowych Scania Production Słupsk S.A.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 7,9, 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych o numerach: nr 12, 31, 31A na produkcyjne na działce o numerze ewidencyjnym 39/10 obręb 7, zlokalizowanych w obszarze zakładu Scania Production Słupsk S.A. przy ulicy Grunwaldzkiej 12 w Słupsku” na etapie ustawowej procedury opiniowania przedłożonego wniosku w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, uznali za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na środowisko. Na podstawie uzyskanych opinii oraz przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji Prezydent Miasta Słupska stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono więcej niż 10 stron postępowania, zatem w niniejszym przypadku zastosowanie ma przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Słupsku – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 3. W świetle zaistniałych okoliczności tj. rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, skorzystanie z tego prawa może nastąpić w godzinach pracy tut. Urzędu (poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30), wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę - pod nr tel. 59 84 - 88 380. Po upływie wskazanego terminu organ przystąpi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) w miejscu planowanego przedsięwzięcia

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku

(bip.um.slupsk.pl/ogloszenia)

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków magazynowych Scania Production Słupsk S.A.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
27 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek