Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych o nr: nr 12, 31, 31A na produkcyjne na działce o nr ew. 39/10 obręb 7, zlokalizowanych w obszarze zakładu Scania


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i am,

Prezydent Miasta Słupska w dniu 30.06.2020 r. wydał – na wniosek Scania Production Słupsk S.A. (z siedzibą ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk) - decyzję Nr 5/2020 znak: GKiOŚ-ROŚ-I.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych o numerach: nr 12, 31, 31A na produkcyjne na działce o numerze ewidencyjnym 39/10 obręb 7, zlokalizowanych w obszarze zakładu Scania Production Słupsk S.A. przy ulicy Grunwaldzkiej 12 w Słupsku”.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowym postanowieniu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tut. Urząd (sios.pl).

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  2. na stronie internetowej organu: www.bip.um.slupsk.pl,

  3. w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
2 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych o numerach: nr 12, 31, 31A na produkcyjne na działce o nr ew. 39/10 obręb 7, zlokalizowanych w obszarze zakładu Scania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
1 lipca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek