Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie osiedla mieszkaniowego "Nowe Miasto" w Słupsku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 7, 9, 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie osiedla mieszkaniowego „Nowe Miasto” w Słupsku, biorąc pod uwagę opinie i uzgodnienia na etapie ustawowej procedury, tj.:

  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawarte w piśmie znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.691.2020.MR.2 z dnia 05.11.2020 roku (z datą wpływu: 09.11.2020 roku);

  • opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku zawartą w piśmie znak: GD.ZZŚ.3.435.388.1.2020.CZ z dnia 05.11.2020 roku (data wpływu: 09.11.2020 roku);

  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku zawartą w piśmie znak: ZNS.4711.83.2020 z dnia 28.10.2020 roku (z datą wpływu: 28.10.2020 roku)

oraz przedłożoną wraz z wnioskiem dokumentację, Prezydent Miasta Słupska nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono więcej niż 10 stron postępowania, zatem w niniejszym przypadku zastosowanie ma przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje stronom prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 3, pokój 221 (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30).

Po upływie wskazanego terminu tut. organ przystąpi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) w miejscu planowanego przedsięwzięcia

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (www.bip.um.slupsk.pl)

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
12 listopada 2020
Nazwa pliku:
Obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
12 listopada 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
12 listopada 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek