Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ujęcia wód podziemnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku dz. nr 62/8

GKiOŚ.ROŚ-IV.6220.24.2021

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)


z a w i a d a m i am,


że na wniosek Pana Jakuba Gierszewskiego prowadzącego działalność pod firmą PLASTIKA Jakub Gierszewski z siedzibą przy ul. Rumiankowej 49, 76-200 Siemianice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naBudowie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb technologicznych z utworów czwartorzędowych w Słupsku, przy ulicy Grunwaldzkiej 3, dz. nr 62/8”.

W dniu 10.11.2021 roku Prezydent Miasta Słupska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu uzyskania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój nr 221) w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA KATARZYNA GUZEWSKA DYREKTOR Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
15 listopada 2021
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
Obwieszczenie z dnia 15.11.2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA KATARZYNA GUZEWSKA DYREKTOR Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
15 listopada 2021
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
16 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek