Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowie ulic Banacha i Grechuty w Słupsku”

GKiOŚ.ROŚ.6220.34.2021.3.2022.IŻ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 7, 9, 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulic Banacha i Grechuty w Słupsku” planowanego do zrealizowania na działkach o nr ew. 16, 87/1, 111/1, 121, 122, 123, 124/1, 126/3, 129/1, 130/1, 131, 133/1, 134/5, 136, 137, 138, 141, 148, 149, 160/2, 165, 166/6, 229, 237, 244, 245, 250, 254, 261 obr. 8 i 635, 1219/5, 1222 obr. 9, Prezydent Miasta Słupska otrzymał wszystkie wymagane ustawowo opinie, tj.:

  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 18.11.2021 roku (data wpływu: 19.11.2021 roku) znak: ZNS.9022.4.115.2021;

  • opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku z dnia 08.12.2021 roku (data wpływu: 09.12.2021 roku) znak: GD.ZZŚ.3.435.528.1.2021.KG;

  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17.01.2022 roku (z datą wpływu: 19.01.2022 roku) znak: RDOŚ Gd-WOO.4220.946.2021.WR.4.

Powyższe organy wyraziły stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono więcej niż 10 stron postępowania, zatem w niniejszym przypadku zastosowanie ma przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy stronom przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 3, pokój 221 (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30).

Po upływie wskazanego terminu tut. organ przystąpi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) w miejscu planowanego przedsięwzięcia

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (www.bip.um.slupsk.pl)

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowie ulic Banacha i Grechuty w Słupsku”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
21 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek