Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów:

MIASTO SŁUPSK

76-200 Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507

REGON MIASTA: 770979625

KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek - czwartek : 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

UWAGA:

Obsługa interesantów w:

1. Wydziale Komunikacji i Transportu w Referatach:

Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)

odbywa się:

poniedziałek 7:45 – 16:30
wtorek - czwartek 7:45 - 15:00
piątek 7:45 - 14:00

oraz

2. Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa na stanowiskach:

ds. dowodów osobistych pok. 7 oraz ewidencji ludności pok. 12

odbywa się:

poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek - czwartek 7:30 - 15:00
piątek 7:30 - 14:00


e-urząd

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nowe numery kont bankowych

NIEPEŁNOSPRAWNI
Ogłoszenia
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku Spółki z o.o. z siedzibą w Słupsku o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki


Ogłoszenie

Rady Nadzorczej Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku

Spółki z o.o. z siedzibą w Słupsku

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu SpółkiSiedziba Spółki: Słupsk, ul. Banacha 15, strona internetowa: www.rzislupsk.pl, e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl.


Rada Nadzorcza RZI Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zawiadamia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

I.1. Kandydat na stanowisko prezesa zarządu spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

  1. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach gospodarczych lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek przez okres co najmniej 3 lat,

  2. korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

  4. niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie albo orzeczeniu właściwego organu lub sądu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w spółce, której dotyczy postępowanie,

  5. niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

  6. wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna lub elektryczna),

  7. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania lub projektowania w budownictwie w zakresie specjalności wskazanych w pkt 6,

  8. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-6 jest niezbędne, wymagania określone w ust. 1 pkt 7-8 są dodatkowe (fakultatywne).


II.1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie spółki lub pobrać ze strony internetowej Spółki informacje o Spółce.

2. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego składa się w zaklejonej, nie podpisanej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu RZI w Słupsku sp. z o.o.”. Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty określone w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego.

3. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 03.06.2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).


III. Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 06.06.2011 r. o godz. 14.00.


IV. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do właściwej fazy konkursu zostanie opublikowana niezwłocznie po weryfikacji zgłoszeń, na stronie internetowej Spółki.


V. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane od 14.06.2011 r. w siedzibie Spółki.


VI. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w której działa Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami,

4) wiedzę w zakresie organizowania procesów usługowych,

5) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu spółki,

6) koncepcję zarządzania Spółką.


VII. Postępowanie szczegółowo określa „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu RZI w Słupsku Sp. z o.o.” dostępny na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydata.


© 2015 Urząd Miejski w Słupsku