Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Środki finansowe w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

data wystawienia: 28.01.2004 16:46
status: zamknięte
Zgodnie z ar. 4.1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002, Nr 147, poz. 1231 ze zm).

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


informuje o możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok na następujące zadania:


 1. Realizację programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i agresji rówieśniczej skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej.
 2. Realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej.
 3. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w placówkach pozaszkolnych.
 4. Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych
 5. Szkolenie grup zawodowych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie.
 6. Zapewnienie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży (wakacje) z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym.

Programy powinny zawierać:

 1. Nazwę i cel programu
 2. Opis i harmonogram działań (konspekty, scenariusze zajęć)
 3. Liczbę osób, termin i miejsce realizacji poszczególnych części programu
 4. Zakładane rezultaty i metody ich oceny ( ewaluacja)
 5. Kosztorys z uwzględnieniem innych źródeł finansowania
 6. Kwalifikacje osób realizujących program
 7. Nowatorskie podejście do profilaktyki uzależnień i przemocy


Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

 1. Zgodność projektu z zadaniami miasta.
 2. Wartość merytoryczną projektu
 3. Koszt realizacji projektu.
 4. Ewaluację programu.
 5. Terminowe i staranne wywiązywanie się z umów.
 6. Dotychczasową współpracę - wiarygodność organizatora.


Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert.

Termin składania ofert na zadania od nr 1 do nr 5 upływa w dniu - 13 lutego 2004r., na zadanie nr 6 - w dniu 15 marca 2004r.


Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą oferenta i nazwą zadania w biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pok. 203 - IIp. Urzędu Miejskiego w Słupsku ul. Pl. Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz - tel. 059 8488375) lub w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - pokój 05 - parter (Mały Ratusz).

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
28 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
28 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek