Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

konkurs ofert

data wystawienia: 20.09.2004 11:55
status: zamknięte
W nawiązaniu do uchwały NR XXIII/212/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31.03.2004 roku w sprawie wprowadzenia zasad współpracy między Gminą Miejską Słupsk, a organizacjami pozarządowymi i pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznegow zakresie realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1.Rodzaj zadania
Otwarty konkurs ofert dotyczy w szczególności:
1)prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży
2)dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicowych z programem socjoterapeutycznym lub opiekuńczo-wychowawczym
3)realizacji programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

2.Wysokość środków publicznych przewidzianym na wspieranie realizacji zadania wynosi 52500.

3.Zasady przyznawania dotacji
1)wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać osoby, instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień, których terenem działania jest miasto Słupsk. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891)
2)Do oferty należy dołączyć nw. załączniki:
a.wyciąg z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
b.aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu
c.sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za miniony okres)
d.oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177).
3)Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, na stronach BIP Urzędu Miasta.
4)Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem a podmiotem, którego oferta została wybrana.
5)Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

4.Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie winno być wykonane w II półroczu 2004 roku i realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Słupska.

5.Termin składania ofert
Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 października br. W zamkniętej kopercie ( z adnotacją „Konkurs 2004” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta ) w Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 1 (pokój 203, mały ratusz) lub przesłać pocztą.

6.Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
1.Decyzje o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmuje Prezydent w terminie do 15 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
2.Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta.
3.Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
1)zgodność projektu z zadaniami statutowymi,
2)wartość merytoryczną projektu,
3)ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
4)analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
5)perspektywy kontynuacji projektu,
6)kompletność oferty.

7.Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie 30 dni od dnia zakończenie postępowania konkursowego.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
20 września 2004
Informację opublikował:
Małgorzata Kowal
Data publikacji:
20 września 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek