Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert

data wystawienia: 25.07.2005 16:37
status: zamknięte
W nawiązaniu do art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm), art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U Nr 210, poz. 2135) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 sierpnia 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz.592)

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w 2005 r.

Konkurs obejmuje następujące zadania:

I.Program profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej realizowany wśród dzieci uczęszczających do słupskich przedszkoli w roku szkolnym 2005/2006.
Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości przypadków próchnicy wśród dzieci poprzez wprowadzenie egzogennej profilaktyki fluorkowej.
Program powinien być ukierunkowany w szczególności na edukację w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej oraz wykształcić nawyki prawidłowego szczotkowania zębów.

II.Program miejskiej imprezy prozdrowotnej z okazji Światowego Dnia Serca 2005.
Celem programu jest zapobieganie i wczesne ujawnienie chorób układu krążenia poprzez wykrycie i eliminację czynników ryzyka podlegających modyfikacji.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdtowotnych.

Wysokość środków publicznych na realizacje wymienionych zadań wynosi
4 400,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

1.Nazwę i cele programu
2.Harmonogram podejmowanych działań
3.Liczbę osób, termin i miejsce realizacji poszczególnych etapów programu
4.Kwalifikacje osób realizujących program
5.Kalkulacje kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych
6.Metody ewaluacji projektu
7.Dotychczasowe osiągnięcia.

Kryteria wyboru ofert.

1.Oferty na realizacje wymienionych zadań należy składać w formie pisemnej i elektronicznej w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem „Konkurs – Promocja Zdrowia Zadanie Nr ...”. Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 pokój 05 ( mały ratusz), w terminie do 1 września 2005 r. godz. 15.30.
2.Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Słupska.
3.Decyzję o wsparciu zadania wybranym podmiotom podejmuje Prezydent Miasta Słupska, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
4.Wyniki konkursu ogłoszone zostana poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
5.Uruchomienie środków na realizację zadania nastapi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

1.Wartość merytoryczną programu
2.Kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym udział środków własnych
3.Staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert bez podania przyczyn.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
25 lipca 2005
Informację opublikował:
Mariusz Smoliński
Data publikacji:
25 lipca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek