Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Prezydenta o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

data wystawienia: 4.08.2017 14:11
status: zamknięte

Prezydent Miasta Słupska, na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.), oraz § 5 i § 7 Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

zawiadamia


o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.


Przedmiotem konsultacji jest projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi organizacyjny łącznik pomiędzy organami gminy a pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji Miasta Słupska. Komitet, jako forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, dostarcza opinii, które będą pomocne przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XL/527 z dnia 28 czerwca 2017 r., a także podczas oceny przebiegu procesu rewitalizacji Miasta Słupska.


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie Miasta Słupska www.slupsk.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja”), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku – bip.um.slupsk.pl oraz na stronie http://dialog.slupsk.eu w terminie do 11 września 2017 r. (obowiązuje data wpływu).


Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@um.slupsk.pl,

  2. w formie papierowej:

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3. 76-200 Słupsk, z dop. Wydział Zarządzania Funduszami (decyduje data wpływu),
- bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1, Mały Ratusz, pok. 204 (budynek z windą), w godzinach urzędowania pn. 07.30-16.30, wt. - czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:30.

2. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

3. Spotkania warsztatowego z grupami przedstawicielskimi, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00 się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 11 sierpnia 2017 r.:

  1. w sekretariacie Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1, Mały Ratusz, pok. 204 (budynek z windą), w godzinach urzędowania pn. 07.30-16.30, wt. - czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:30 w,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku – bip.um.slupsk.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.slupsk.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja”) oraz na stronie http://dialog.slupsk.eu


Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a) z datą wpływu po dniu 11 września 2017 r.,

b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkań z interesariuszami rewitalizacji).

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
4 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek