Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Słupska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska III" wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze

data wystawienia: 22.05.2019 11:35
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwały Nr IV/54/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 r., zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Pomorska III” wraz z prognozą wpływu ustaleń planu

na środowisko przyrodnicze

w dniach od 29 maja 2019 r. do 27 czerwca 2019 r., w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 105, w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w siedzibie Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2019 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
22 maja 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
22 maja 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek