Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Słupska o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze

data wystawienia: 13.11.2019 7:51
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o przystąpieniu do opracowania

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozami wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Słupsku uchwał:

- Nr XII/206/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Oczyszczalni I” w Słupsku;

- Nr XII/207/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka” w Słupsku.

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do planów miejscowych oraz wnioski do prognoz w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 05, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:

1. Twoje dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c) rozporządzenia;

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Zwycięstwa 1 pokój 05;

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
13 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek