Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olimpijska"

data wystawienia: 2.12.2019 11:03
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 ust. 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz 235, poz. 730, poz. 1009, poz.1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501, poz. 1589, poz. 1712, poz. 1815, poz. 1924 i poz. 2170) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku LII/715/18 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpijska” w Słupsku; zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olimpijska" w Słupsku wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze

w dniach od 9 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r. w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 105, w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w siedzibie Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku,
w dniu 8 stycznia 2020r. o godzinie 13:30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020r.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:

1. Twoje dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c) rozporządzenia

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Zwycięstwa 1 pokój 105

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
3 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek