Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska

data wystawienia: 12.06.2020 12:16
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska

Na podstawie art. 11 ust. 7) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 471 i poz. 782), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, poz. 284, poz. 322 i poz. 471) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku IX/59/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska;

zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze

w dniach od 22 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 105, w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakładce Planowanie przestrzenne: http://bip.um.slupsk.pl/dokumenty/557.html

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w sali nr 211 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 15:00. W przypadku zainteresowania udziałem w dyskusji publicznej przekraczającym możliwości organizacyjne, zastrzega się, że istnieje możliwość przeprowadzenia dyskusji publicznej w kilku, następujących po sobie, turach.

Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadami sanitarnymi obowiązującymi w przestrzeni publicznej. Przypomina się o obowiązku zakrycia nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.

Zgodnie z art. 11 ust.8) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie wpływu ustaleń studium na środowisko przyrodnicze może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:

1. Twoje dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c) rozporządzenia;

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Zwycięstwa 1 pokój 105;

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
12 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek