Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jodłowa"

data wystawienia: 19.11.2020 10:33
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 ust. 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 1378), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, poz. 284, poz. 322, poz. 471, poz. 1378) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku VIII/125/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jodłowa” w Słupsku, zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jodłowa" w Słupsku wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze

W dniach od 26 listopada 2020 r. do 29 grudnia 2020 r. w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 105, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3,
w dniu 14 grudnia 2020r. o godzinie 15:00.

Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadami sanitarnymi obowiązującymi w przestrzeni publicznej. Przypomina się o obowiązku zakrycia nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2021r.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:

1. Twoje dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c) rozporządzenia

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Zwycięstwa 1 pokój 105

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
19 listopada 2020
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
19 listopada 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek