Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 130 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznyc

data wystawienia: 8.07.2021 10:34
status: zamknięte

Teraz JANA PAWŁA II 1

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na najem nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 130 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznychDla przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/2 o powierzchni 0,6629 ha w 13 obrębie miasta Słupska, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00055939/0.Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa (m²)

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu lokalu

Wadium

(zł)

Postąpienie o wartości nie mniejszej niż

(zł)

I piętro130


26,21 m²

(powierzchnia użytkowa obejmuje powierzchnię lokalu i powierzchnię części wspólnych)

400,00 zł plus obowiązujący podatek VAT*

(odrębnie płatne są koszty mediów naliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu)

50,00

10,00

    *czynsz najmu podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczny.

    Waloryzacji dokonuje się z dniem 1 kwietnia każdego roku bez konieczności zmiany umowy, począwszy od 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2021 r. o godz. 9 00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z oznaczeniem lokalu do dnia 30.08.2021 r. na konto: Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku, mBank 87 1140 2118 0000 2180 2900 1009.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.


Lokal będą udostępniony do oglądania w dniu 23.08.2021 r. o godz.10ºº


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na zawarcie umowy najmu i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

  • podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące firmy, powinny posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy.Osoby przystępujące do przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer REGON.Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 223 tut. Urzędu lub telefonicznie (59) 84 88 221.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 lipca 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Woszczyk
Data publikacji:
8 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek