Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenia rodzinne

data wystawienia: 26.03.2004 12:22
status: zamknięte
    Z dniem 1 maja 2004 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255) znowelizowana ustawami:

 • ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 35 poz. 305
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jeszcze nie została opublikowana).

    Celem nowego systemu pomocy rodzinie, jaki stworzyła ustawa o świadczeniach rodzinnych jest lepsze adresowanie świadczeń do tych rodzin, które naprawdę wymagają wsparcia ze strony państwa. Na nowych rozwiązaniach skorzystają rodziny faktycznie potrzebujące pomocy w wychowaniu dzieci.

    Nowa ustawa gromadzi różne formy wsparcia dla rodzin w jednym akcie prawnym. Nowy akt prawny, oprócz zasadniczych zmian, które wejdą w życie w maju 2004 roku, przedłuża również obecnie obowiązujący okres zasiłkowy. Oznacza to, że aktualnie obowiązujący okres zasiłkowy obowiązujący do dnia 31 grudnia 2003 roku został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2004 roku. Oznacza to, że osoby dotychczas pobierające zasiłki rodzinne, wychowawcze lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą nadal je otrzymywały do dnia 30 kwietnia 2004 roku, bez konieczności składania dodatkowych wniosków o przedłużenie okresu wypłacania świadczeń, na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2001.

Osoby ubiegające się o wyżej wymienione świadczenia po 1 stycznia 2004 roku będą musiały przedstawić zaświadczenie o uzyskanych dochodach w roku 2002.

W nowym systemie do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie szereg dodatków, jak na przykład dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub kształcenia dziecka poza miejscem zamieszkania.


Zamiast szeregu różnych, niezależnych od siebie świadczeń ma być wypłacany tylko jeden zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, które zastąpią obecne zasiłki. Ustawa wprowadza również trzy nowe świadczenia. Dodatki będą przysługiwać jedynie rodzinie, która będzie miała prawo do samego zasiłku rodzinnego.

Od 1 maja do zasiłku rodzinnego będzie miała prawo każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę w 2002 roku nie przekroczył 504 zł netto (583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym). Świadczenie będzie, zatem przysługiwać np. rodzinie z dwójką dzieci, w której łączny dochód wynosi maksymalnie 2016 zł netto (504 X 4 = 2016). Podstawą do ustalenia wysokości dochodu będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie (nie przychodzie!!!) w 2002 r.

Do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie szereg dodatków (nazwy dodatków zgodne z zapisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (zastąpi obecny zasiłek wychowawczy). Będzie wypłacany przez okres dwóch lat (trzech, jeżeli urodzi się więcej niż jedno dziecko lub sześciu w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Wysokość tego dodatku to 400 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (zastąpi świadczenie alimentacyjne) będzie przysługiwał niezależnie od tego, czy alimenty były zasądzone i są wypłacane czy nie. Jedynym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku - 170 zł na dziecko (250 zł jeżeli jest ono niepełnosprawne);
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka - będzie to jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł za każde urodzone dziecko (obecnie 201 zł, tylko dla rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej);
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli ojciec lub matka stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mogą otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł. Będzie on wypłacany maksymalnie przez 3 lata nie dłużej jednak niż do momentu, gdy dziecko skończy 7 lat;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest nowym świadczeniem. Wyniesie 50 zł na dziecko do 5 lat oraz 70 zł na dziecko uczące się w wieku 6-24 lata;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Również jest nową formą wsparcia rodzin - będzie wypłacany raz w roku, we wrześniu w wysokości 90 zł;
 • dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania wyniesie 80 zł miesięcznie (od września do czerwca). Także nowe świadczenie.

Poza dodatkami do zasiłku rodzinnego wypłacane będzie świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł, które zastąpi zasiłek stały z pomocy społecznej, przysługujący osobie rezygnującej z pracy, by zająć się wychowaniem niepełnosprawnego dziecka. Świadczenie to nie jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego - jest zupełnie odrębnym świadczeniem. Otrzymają go osoby opiekujące się dziećmi do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi niż 16-letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 142 zł miesięcznie przysługiwał będzie niepełnosprawnemu dziecku lub osobie powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymają także osoby powyżej 75 roku życia - bez względu na stan zdrowia.

Zasiłek macierzyński natomiast przysługuje na podstawie odrębnych przepisów (Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zasady jego przyznawania nie będą zmieniane wraz ze zmianami w systemie świadczeń rodzinnych.
System świadczeń rodzinnych tworzony jest jako system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych ze środków budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne- wymagane dokumenty

Rodzaje dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz pozostałe świadczenia.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 roku składają wniosek (załącznik Nr 1) o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wraz z następującymi dokumentami:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 4. zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 5. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (załącznik Nr 2);
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik Nr 3);
  • zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającemu opodatkowaniu (załącznik Nr 4);
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

 6. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 7. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
 8. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;
 9. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;


Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 1. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek (załącznik Nr 5) z następującymi załącznikami:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek (załącznik Nr 6) oraz następujące załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust 3 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów


Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do tego zasiłku (załącznik Nr 7).

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, powinien on dołączyć:


 1. zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
W przypadku zmiany liczby członków rodziny - urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć itd. - należy fakt ten zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek.
Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

UWAGA
Poniżej znajdują się załączniki, oraz przykłady wypełnionych wniosków o świadczenia rodzinne.


ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2. Wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 3. Wzór oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne
 4. Wzór oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 5. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 6. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 7. Wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego


Przykłady wypełnionych wniosków o świadczenia rodzinne

Przedstawiamy Państwu przykłady poszczególnych wypełnionych wniosków, niezbędnych do ubiegania się o świadczenia rodzinne:
Przykład 1: Rodzina pełna z dwójką dzieci, z których jedno mieszka w internacie.

Przykład 2: Rodzina pełna z dwójką dzieci, z których jedno jest niepełnosprawne, a jedno z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym.

Przykład 3: Rodzina pełna z trójką dzieci, z których jedno dojeżdża do szkoły, jedno z rodziców osiąga dochody z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Przykład 4: Rodzina niepełna z dzieckiem niepełnosprawnym oraz dzieckiem uczącym się w szkole wyższej.

Przykład 5: Rodzina niepełna z dwójką dzieci, w której rodzic utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Przykład 6: Rodzina pełna z dwójką dzieci, w której rodzic osiąga dochody z gospodarstwa rolnego.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
26 marca 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
26 marca 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek