Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. technicznych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy ds. technicznych

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas zastępstwa pracownika.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 4. wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności budownictwo;

 5. co najmniej 3- letni staż pracy potwierdzający wykonywanie zadań objętych zakresem obowiązków na stanowisku;

 6. biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych (WINDOWS, Pakiet MSOffice);

 7. bardzo dobra praktyczna znajomość MS Excel;

 8. znajomość czytania dokumentacji technicznej i schematów rysunków technicznych;

 9. znajomość oprogramowania AutoCAD;

 10. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 11. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz dokumentu potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

 2. znajomość przepisów prawnych: z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogów formalno- prawnych związanych z działalnością inwestycyjną, ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym;

 3. odporność na stres;

 4. umiejętność pracy pod presją czasu;

 5. umiejętność ustalania priorytetów;

 6. umiejętność dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej;

 7. wysoka kultura osobista;

 8. zdolności interpersonalne.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Stanowisko ds. technicznych zajmuje się między innymi prowadzeniem całokształtu spraw związanych z realizacją zadań remontowo– inwestycyjnych oraz konserwacją systemów.

Ważniejsze zadania:

 1. Dokonywanie przeglądów okresowych budynków i pomieszczeń, nadzór nad ich przeprowadzaniem, sporządzanie protokołów z przeglądów oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów i bieżących napraw;

 2. Dokonywanie aktualizacji wpisów w księgach obiektów budowlanych, nieruchomości będących na stanie Wydziału Organizacji Urzędu;

 3. Bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej budynków i budowli będących w administrowaniu Wydziału Organizacji Urzędu;

 4. Prowadzenie, przygotowywanie i przeprowadzanie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy;

 5. Zabezpieczenie i rozliczenie dostaw energii cieplnej i elektrycznej;

 6. Zabezpieczenie sprawności i bieżącej konserwacji systemów: instalacji c.o. i c.w.u., p.poż., alarmowych i monitoringu, urządzeń dźwigowych i platformy schodowej, klimatyzacji, wentylacji, sieci telefonicznej i zegara;

 7. Współpraca w zakresie administracyjno- gospodarczym ze wszystkimi wydziałami urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. technicznych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu” w terminie do dnia 15 marca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,28 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. technicznych

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu

Informuję, że w wyniku naboru na w/w. stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna nie dokonała wyboru kandydata, ponieważ kandydat, który złożył dokumenty aplikacyjne, nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
3 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
23 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek