Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. ochrony zwierząt w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. ochrony zwierząt

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie/ średnie techniczne o kierunku ochrona środowiska z wymaganym 3- letnim stażem pracy lub wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, przyroda, biologia, bez wymaganego stażu pracy;

 4. umiejętność interpretowania przepisów prawnych;

 5. znajomość podstawowych przepisów: ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

 6. stan zdrowia pozwalający również na pracę w terenie;

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. mile widziana znajomość języków obcych;

 3. umiejętność redagowania pism tzn. „lekkie pióro” oraz umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa;

 4. kreatywność;

 5. umiejętność pracy w zespole;

 6. odporność na stres oraz presję czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Realizacja zadań dotyczących ochrony zwierząt.

Ważniejsze zadania:

 1. kontrola poprawności wykonywania przez prowadzącego schronisko zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności;

 2. prowadzenie rejestru ssaków, ptaków, gadów lub płazów, wymienionych w przepisach Wspólnoty Europejskiej, których posiadacze mają obowiązek dokonywania ich pisemnego zgłoszenia, w tym wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie zwierzęcia do rejestru;

 3. rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu spraw dotyczących prowadzenia hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną;

 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących czasowego odbioru zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi;

 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących hodowania lub utrzymania chartów rasowych lub ich mieszańców;

 6. prowadzenie spraw związanych z:

  1. określaniem oraz przestrzeganiem obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi;

  2. zasadami utrzymania zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;

  3. wyznaczaniem obszarów oraz terminów obowiązkowego przeprowadzania deratyzacji;

 7. prowadzenie spraw związanych z działalnością edukacyjną, informacyjną i promocyjną gminy w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt, w tym współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w tym zakresie;

 8. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 9. nadzór nad realizacją Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku, Programu Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonych spraw.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w terenie;

 5. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. ochrony zwierząt w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ” w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,28%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. ochrony zwierząt

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Anna Schiefelbein zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Anna Schiefelbein uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 24 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
18 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek