Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Katastru

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i

Katastru

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne;

 4. co najmniej 3- letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego geodezyjnego, 7 lat w przypadku wykształcenia średniego geodezyjnego;

 5. co najmniej 3- letnie w przypadku wykształcenia wyższego geodezyjnego lub 7-letnie w przypadku wykształcenia średniego geodezyjnego doświadczenie zawodowe w jednostkach (firmach) wykonawstwa geodezyjnego lub prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej usługi geodezyjne lub pracy w urzędach administracji publicznej realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. praca w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego mile widziana.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Osoba na ww. stanowisku będzie zajmowała się m.in. aktualizacją baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianiem danych zgromadzonych w tych bazach.

IV. Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikającej z dokumentacji przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 2. sporządzanie zawiadomień o dokonanych zmianach w operacie ewidencyjnym, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego;

 3. przekazywanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku:

  - na koniec każdego miesiąca- danych ewidencyjnych granicy gminy i powiatu Miasto Słupsk na potrzeby aktualizacji :Państwowego rejestru granic i

  powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju”;

  - innych danych do aktualizacji wynikających z realizacji zadań lub ustaleń organu nadzoru;

 4. udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności w postaci elektronicznej;

 5. udostępnianie danych Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby realizacji zadań publicznych (w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne);

 6. informatyzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych na potrzeby realizacji bieżących wniosków oraz zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;

 7. współpraca z autorami TurboEWID do prowadzenia baz danych części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zgodności oprogramowania z obowiązującymi przepisami lub udoskonaleniami programu;

 8. wydawanie licencji dla udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 9. naliczanie opłat za udostępnianie materiałów zasobu poprzez wydawanie Dokumentu Obliczenia Opłaty;

 10. przygotowywanie decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach w przypadku wystąpienia sporu co do zakresu udostępnionych materiałów lub wysokości ustalonej opłaty za udostępnione materiały;

 11. udział w pracach komisji ds. oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupska w celu wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową;

 12. obsługa prowadzonych spraw i dokumentów w programie Mdok i TurboEWID;

 13. wykonywanie innych czynności związanych z zakresem działania wydziału, zleconych przez Dyrektora Wydziału i Kierownika Referatu.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno –sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VII. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VIII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru” w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.).

Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami. Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,72 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


stanowisko ds. prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Katastru.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Damian Mikołajczyk

zam. Potęgowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan

Damian Mikołajczyk uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 22 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
1 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek