Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko: Dyrektor/ Dyrektorka Wydziału Budownictwa

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy:

Dyrektorki/ Dyrektora

Wydziału Budownictwa

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o kierunku: architektura lub budownictwo;

 4. posiadanie uprawnień projektowych w specjalności: architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej;

 5. co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej, o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy

 6. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:


 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,

 2. być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

 3. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

 4. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego- w każdej ze spółek,

 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana znajomość języków obcych;

 2. praca w administracji publicznej przez co najmniej 2 lata;

 3. praca na stanowiskach kierowniczych przez co najmniej 2 lata;

 4. łatwość komunikacji;

 5. umiejętność argumentowania;

 6. kreatywność;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. umiejętność kierowania zespołem

 9. odporność na stres;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: stanowisko związane z realizacją zadań ujętych w Regulaminie Wewnętrznym

Ważniejsze zadania:

kierowanie pracą wydziału i nadzór merytoryczny nad realizowanymi w wydziale zadaniami:

  • rozpatrywanie wniosków o pozwolenia na budowę,

  • zatwierdzanie projektów budowlanych oraz wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,

  • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,

  • zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,

  • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

  • przeprowadzanie postępowań wznowieniowych w sprawach ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę,

  • rejestrowanie dzienników budów,

  • przyjmowanie zgłoszeń budów i robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,

  • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,

  • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

  • rozstrzyganie, w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

  • prowadzenie rejestru decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego,

  • wydawanie zaświadczeń związanych z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi,

  • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

  • przeprowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach budowlanych, wymagających szczególnego wyjaśnienia,

  • rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

  • przekazywanie do organu odwoławczego odwołań od decyzji zażaleń na postanowienia, wydanych w toku prowadzonego postępowania,

  • współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

  • umieszczanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej informacji o zgłoszeniach budowy oraz wniosków i odpowiedzi udzielanych w ramach informacji publicznej, przygotowanych przez Wydział,

  • przygotowywanie aktów prawnych, związanych z zakresem pracy Wydziału, w postaci papierowej i elektronicznej,

  • prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru zgłoszeń (system RWDZ),

  • sporządzanie zestawień zbiorczych o prowadzonych postępowaniach do celów statystycznych i informacyjnych (sprawozdania B-05, B-06 I GUNB-3),

  • przeprowadzanie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2);

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Dyrektorki/ Dyrektora Wydziału Budownictwa” w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone

klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


Dyrektora/ Dyrektorki

w Wydziale Budownictwa


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Anna Rajter-Szczepańska

zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Anna Rajter-Szczepańska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
5 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
5 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek