Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

samodzielne stanowisko ds. Smart City

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy:

samodzielne stanowisko ds. Smart City

w wymiarze etatu: 1/2 etatu

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;

 4. praktyczna znajomość języka angielskiego;

 5. co najmniej 3- letni staż pracy;

 6. doświadczenie w zarządzaniu projektami o charakterze strategicznym;

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Zarządzanie zespołami projektowymi;

 2. proaktywność;

 3. kreatywność;

 4. odporność na stres;

 5. analityczne myślenie;

 6. nastawienie na realizację celów;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: realizacja zadań zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Słupska nr 1018/SC/2017 z 5 października 2017 r..

Ważniejsze zadania:

 1. wdrażanie i nadzorowanie projektów z zakresu nowych technologii, a w szczególności koordynacja prac nad wdrożeniem Karty Miejskiej;

 2. inicjowanie działań obejmujących wdrażanie nowoczesnych technologii na terenie miasta;

 3. rozwój innowacyjności wpływającej na efektywność zarządczą, rozwój społeczny i gospodarczy;

 4. analizowanie struktur organizacyjnych miasta – urzędu, jednostek i spółek miejskich ze wskazaniem obszarów mogących generować oszczędności – korzyści;

 5. analizowanie realizowanych inwestycji, określanie priorytetów i rekomendowanie zakresów ujmujących dodatkowe elementy infrastrukturalne wpływające na komplementarność i dające wartość dodatnią z realizowanych zadań;

 6. analizowanie i rekomendowanie inwestycji pod kątem możliwości uzyskania efektu synergii, korzyści finansowych, ekonomicznych, społecznych;

 7. rekomendowanie działań opartych o nowoczesne rozwiązania mogące przynieść dodatkowe korzyści i usprawnić procesy zarządcze miasta;

 8. realizacja założeń strategii miasta;

 9. prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych z zakresu korzyści stosowania nowoczesnych technologii;

 10. analizowanie posiadanych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez urząd, jednostki, spółki miejskie;

 11. analizowanie potrzeb urzędu, jednostek i spółek miejskich z zakresu rozwoju narzędzi informatycznych, wskazywanie możliwości rozwojowych podnoszących efektywność;

 12. rekomendowanie działań rozwojowych w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami, spółkami i urzędem;

 13. upraszczanie i ujednolicanie procesów zarządczych i decyzyjnych poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania informacją;

 14. inicjowanie stworzenia zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, będącego strategicznym narzędziem do pracy urzędu i jednostek, w oparciu o który będą udostępniane informacje mieszkańcom w formie otwartych danych z kluczowych obszarów życia miasta;

 15. opracowywanie koncepcji działań z zakresu smart city;

 16. udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenia postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji stanowiska.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na samodzielne stanowisko ds. Smart City do dnia 3 listopada 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,42 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. smart city


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Bolesław Hilarecki

zam.: Warszawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Bolesław Hilarecki uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 29 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
23 października 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
17 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek