Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko: kierownika Referatu w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy

Kierownika Referatu

w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe;

 4. znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w dokumentacji specjalistycznej w obszarze;

 5. co najmniej 4- letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana wiedza w zakresie administracji publicznej w szczególności samorządu terytorialnego;

 2. znajomość przepisów:

 • Ustawy o samorządzie gminnym,

 • Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • Ustawy o ochronie danych osobowych,

 • Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 1. doświadczenie w administrowaniu siecią komputerową;

 2. praca na stanowiskach kierowniczych – doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

 3. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 4. umiejętność pracy pod presją czasu;

 5. umiejętność motywowania i wspierania innych w działaniu;

 6. umiejętność podejmowania decyzji;

 7. umiejętności analityczne i negocjacyjne;

 8. wysoki poziom kultury osobistej;

 9. predyspozycje i zdolności menadżerskie;

 10. odporność na stres;

 11. dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Koordynowanie pracy Referatu Informatycznego.

Ważniejsze zadania:

 1. nadzorowanie i kierowanie pracą podległych pracowników referatu;

 2. tworzenie i rejestracja korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prowadzenie Systemu Elektronicznej Obsługi Korespondencji;

 3. nadzór nad gospodarką sprzętową i oprogramowania eksploatowanego w Urzędzie Miejskim;

 4. określanie strategii rozwoju środowiska IT zgodnej z założeniami strategii rozwojowej Miasta;

 5. nadzorowanie prowadzonych projektów IT;

 6. kontrolowanie rozwiązywania aktualnych problemów informatycznych;

 7. nadzór nad procesami mającymi wpływ na bezpieczeństwo zbiorów danych;

 8. nadzorowanie procesów archiwizacji danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie;

 9. współpraca z dostawcami i opiekunami serwisowymi sprzętu informatycznego;

 10. nadzór nad bezpieczeństwem przechowywania, przetwarzania i przepływu informacji;

 11. przygotowywanie oraz stała kontrola nad wdrożonymi procedurami oraz schematami niezbędnymi dla zapewnienia ciągłości działania systemów oraz podnoszenia jakości i niezawodności ich pracy;

 12. dokumentowanie procedur zarządzania usługami realizowanymi przez system IT;

 13. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji technicznej środowiska IT Urzędu;

 14. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji inwentaryzacyjnej oprogramowania;

 15. prowadzenie analiz ryzyka bezpieczeństwa informacji;

 16. zarządzanie incydentami naruszeń bezpieczeństwa informacji;

 17. przygotowywanie specyfikacji technicznych, prowadzenie dokumentacji i udział w czynnościach wynikających z realizacji procedur zamówień publicznych dotyczących sprzętu, oprogramowania i usług;

 18. nadzorowanie realizacji umów w zakresie podległych zadań;

 19. opracowywanie, rozliczanie i realizowanie planów finansowych objętych częścią budżetu miasta przewidzianą dla Referatu Informatycznego;

 20. koordynowanie informatyzacji jednostek organizacyjnych miasta;

 21. współpraca z jednostkami i spółkami Miasta w zakresie rozwoju środowisk IT oraz elementów Smart City;

 22. realizacja wniosków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością;

 5. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 6. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 4 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 7. kwestionariusz osobowy;

 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności;

 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego;

 10. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 12. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami (pok.100) Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu, w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,42 %.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


Kierownika Referatu

w Referacie Informatycznym
w Wydziale Organizacji Urzędu.

Informuję, że Prezydent Miasta Słupska zakończył procedurę naboru bez wybrania kandydata.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
7 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek