Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. ewidencji księgowej rozrachunków, wydatków bieżących i majątkowych oraz środków z zagranicy w Referacie Wydatków w Wydziale Księgowości

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. ewidencji księgowej rozrachunków, wydatków bieżących i majątkowych oraz środków z zagranicy

w Referacie Wydatków

w Wydziale Księgowości

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 2 - letnie doświadczenie w obszarze księgowości w administracji publicznej;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi z zakresu rachunkowości budżetowej i klasyfikacji budżetowej;

 2. mile widziany staż pracy w księgowości w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego;

 3. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 4. odpowiedzialność;

 5. zaangażowanie;

 6. łatwość komunikacji;

 7. umiejętność argumentowania;

 8. dyspozycyjność;

 9. umiejętność pracy w zespole;

 10. bardzo dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

do zadań pracownika na danym stanowisku należeć będzie prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących wydatków bieżących i majątkowych finansowanych ze środków własnych i ze środków z zagranicy.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie ewidencji wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych;

 2. księgowanie faktur i innych dowodów księgowych za dostawy i usługi;

 3. uzgadnianie co miesiąc wykonanie planu wydatków z księgowością syntetyczną;

 4. analiza zgodności wydatków z kosztami wg rodzajów i kontami bilansowymi;

 5. prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych (zespół 2” z podziałem na podmioty i tytuły rozrachunków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych finansowanych ze środków własnych i ze środków z zagranicy;

 6. weryfikacja występujących sald i ustalanie ich zgodności z dokumentacją księgową;

 7. sporządzanie sprawozdań z wydatków budżetowych i środków pomocowych z zagranicy w formie i terminach wynikających z obowiązujących przepisów (RB-28S, Rb-50);

 8. przygotowanie i kompletowanie (na wniosek wydziału merytorycznego) dokumentów w celu sporządzenia wniosków o płatność w zakresie faktur i rozrachunków;

 9. bieżąca analiza sald kont 101, 130, 140, 141, 201, 223, 225, 229, 231, 234, 240, kont Zespołu 4 i 7 oraz przeprowadzenie rocznej weryfikacji i uzgodnień tych sald dla celów sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego;

 10. sporządzanie zestawienia wykonania planu wydatków na potrzeby bieżących analiz, odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagane minimum 2- letnie doświadczenie w obszarze księgowości w administracji publicznej lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ewidencji księgowej rozrachunków, wydatków bieżących i majątkowych oraz środków z zagranicy w Referacie Wydatków w Wydziale Księgowości”, w terminie do dnia 22 lipca 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. ewidencji księgowej rozrachunków, wydatków bieżących i majątkowych oraz środków z zagranicy

w Referacie Wydatków w Wydziale Księgowości

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Fiedorowicz zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Agnieszka Fiedorowicz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Monika Dymczak - Kierownik Referatu ZKO
Data wytworzenia:
11 lipca 2019
Informację opublikował:
Paula Chromczuk
Data publikacji:
31 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek