Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej aluminiowej w sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Słupsku, ul. Sobieskiego

składanie ofert: 31.03.2005 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banach 12 , 76-200 Słupsk, pokój nr 8
otwarcie ofert: 31.03.2005 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, II piętro, pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie
dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej aluminiowej w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Słupsku, ul. Sobieskiego 3

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej aluminiowej. Szczegółowy zakres robót wg projektu budowlano - wykonawczego
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banach 12 , 76-200 Słupsk, pokój nr 1. Cena 20,00zł - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia - pożądany 15-05-2005r.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamóiwenia na nie mniej niż 3 lata;
3) Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
4) Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum trzema zamówieniami na roboty budowlane o wartości minimum 70% wartości oferty, wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, popartymi referencjami.
7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
8. Wymagane wadium 1.500,00zł
9. Kryteria oceny ofert - najniższ cena.
10. Składanie ofert do godz. 10.00 dnia 31-03-2005r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banach 12 , 76-200 Słupsk, pokój nr 8
11. Otwarcie ofert o godz. 10.30 dnia 31-03-2005r. Urządzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, II piętro, pokój 210
12. Termin związania ofertą - 30 dni
13. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Ewa Weitmann, tel. 059/84 88 333;
Anna Budźko-Pituła, tel. 059/84 33 129
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
9 marca 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
9 marca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek