Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Roboty budowlane polegające na remoncie budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3

składanie ofert: 22.04.2005 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.303
otwarcie ofert: 22.04.2005 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie

robót budowlanych polegających na remoncie budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A-1811/246

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w wydzielonych pomieszczeniach Ratusza Miejskiego, takich jak :
  1. Sale - 119, 120, 121, 125, 126, 222, 225;
  2. WC w skrzydłach : od ul. Tuwima przy klatkach schodowych na parterze oraz na I piętrze, od ul. Deotymy przy klatkach schodowych na I piętrze i na poddaszu;
  3. WC męskie i damskie na parterze w skrzydle środkowym;
  4. Zaplecze bufetu;
  5. Pomieszczenia Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Katastru.

  Roboty remontowe wykonywane będą w zakresie robót :
  1. malarskich,
  2. posadzkarskich i okładzinowych
  3. elektrycznych,
  4. stolarskich,
  5. rozbiórkowych,
  6. instalacyjnych sanitarnych,

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. nr 307 bezpłatnie w formie elektronicznej (SIWZ - 33 strony wydrukowane + dokumentacja i kosztorysy na płycie CD-ROM) lub w całość formie drukowanej w cenie 60,00 zł - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia do 16.08.2005 r.
 6. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  5. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
  6. udzielą gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat;
  7. wykażą się wykonaniem w latach 2001-2005 przez siebie lub przez podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, robót budowlanych polegających na remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków, zbliżonych do niniejszego zamówienia, popartych referencjami;
  8. zatrudniają bądź zatrudnią kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz kwalifikacje potwierdzone dokumentem określonym w § 3 ust. 3 w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579).

 7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Kryteria oceny ofert - cena 100%
 9. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 10. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
  • Henryk Kowalski tel. 059 / 84 88 408
  • Tadeusz Szemryk tel. 059 / 84 88 440

 11. Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 06.04.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2005
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
6 kwietnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek