Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie robót budowlanych p.n. "Modernizacja przychodni rejonowej ul. Wojska Polskiego 49" w Słupsku

składanie ofert: 30.05.2005 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku ul. Banacha 12, 76 - 200 Słupsk
otwarcie ofert: 2.06.2005 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku ul. Banacha 12, 76 - 200 Słupsk, pokój nr 8
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku
76 - 200 Słupsk, ul. Banacha 12
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na
wykonanie robót budowlanych p.n. "Modernizacja przychodni rejonowej ul.Wojska Polskiego 49" w Słupsku
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień CPV 45 21 51 00 - 8, 45 45 30 00 - 7

Opis przedmiotów zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kapitalnego remontu istniejącego budynku przychodni rejonowej wraz z dobudową szybu windowego i parterowej części przychodni dziecięcej.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76 - 200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 355,00 zł - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
 5. Termin wykonania zamówienia 180 dni od przekazania placu budowy.
 6. Warunki udziału w postępowaniu:
      
  • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
       
  • wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmii i gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata,
       
  • wykonawca winien wykazać się przerobem minimum 10 mln zł w latach 2002-2004, konsorcjum 15 mln zł.,
       
  • wykonawca winien wykazać się dodatnim wynikiem finansowym we wszystkich badanych latach,
       
  • wykonanie w latach 2000 - 2005 minimum jednego remontu kapitalnego obiektu kubaturowego o zbliżonej kubaturze i zakresie robót obejmujących wymianę elementów konstrukcyjnych, poparte referencjami.

 7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Wymagane wadium 55000,00 zł.
 9. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.
 10. Termin związania ofertą 60 dni.
 11. Uprawnieni do kontaków z oferentami: Anna Budźko - Pituła, Józef Głódź tel. 0 59/84 33 129.
 12. Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowy Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2005
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
14 kwietnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek