Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego

składanie ofert: 7.06.2005 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.113
otwarcie ofert: 7.06.2005 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO
na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego


ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,
tel. 059 8423236, fax 059 8424297,
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, www.slupsk.pl

Dalsze informacje oraz dokumentację przetargową można uzyskać u:
 • Przemysława Sternalskiego, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123, tel 0-59-8488356,
 • Henryka Kowalskiego, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 307,
  tel 0-59-8488408, fax 059 8488321, h.kowalski@um.slupsk.pl
Adres, na którym należy przysłać oferty:
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 113 - Sekretariat Wydziału Finansowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.
Opis przedmiotu zamówienia: Kredyt długoterminowy złotowy, okres kredytowania 10 lat.
Kwota kredytu 27.600.000 PLN.
Spłata kapitału i odsetek nastąpi począwszy od 02.01.2006r. w ratach miesięcznych do grudnia 2015r.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w polskich złotych.
Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Czas trwania zamówienia : data rozpoczęcia: 15.06.2004r.; data zakończenia: 31.12.2015 r..

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Wymagane wadium: 75.000 PLN.
Warunki uczestnictwa :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:
 1. aktualny wypis z rejestru handlowego,
 2. statut banku,
 3. zezwolenie Prezesa NBP lub inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych,
 4. zaświadczenie wykonawcy z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 5. zaświadczenie wykonawcy z ZUS o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 6. bilans banku oraz rachunek zysków i strat za lata 2002, 2003, 2004 bądź z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata,
 7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dostępne do 06.06.2005 r., cena - nieodpłatnie w formie elektronicznej (CD-ROM) lub 500,- PLN w formie papierowej.
Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.

INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, suplement S, w dniu 14.04.2005 r..
Ogłoszenie zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2005.
Dodano dnia 21.04.2005 r. : Ogłoszenie ukazało się w BZP nr 77 z dnia 21.04.2005 r. poz. 17561.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy w siedzibie Zamawiającego od dnia 14.04.2005.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2005
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
14 kwietnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek