Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące utrzymanie w latach 2005-2007 Parku Trendla w rejonie ul. Arciszewskiego - Sosnowej w Słupsku CVP 77313

składanie ofert: 21.06.2005 10:00 • siedzibie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Garncarska 4 w Słupsku
otwarcie ofert: 21.06.2005 10:45 • siedzibie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Garncarska 4 w Słupsku, pokój 1
W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:
Bieżące utrzymanie polegać będzie na wykonaniu następujących prac:
- Koszenie skarp i poboczy 5 stawów i rowu nr 12a - 3 razy w okresie wegetacyjnym po 9186 m2
- Hakowanie stawów –usuwanie roślinności - 350 m2
- Ręczne ścinanie odrostów krzaków ze skarp i poboczy stawów i rowu z ich wywiezieniem –012 ha
- Pielęgnacja mechaniczna łąk parkowych terenów zielonych - 4600 m2
- Oczyszczanie skarp, poboczy, dna stawów, rowu, terenu przyległego- zieleni z nieczystości komunalnych, gałęzi i konarów , czubów drzew, chrustu, systematyczne oczyszczanie kraty wlotowej z wywiezieniem zgrabionych, wyhakowanych porostów, traw , gałęzi i śmieci - 22914 m2
- Utrzymanie i remonty drogi wraz z parkingiem o nawierzchni żwirowej - 475m -1750 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i kosztorys ślepy stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
Termin realizacji zamówienia – od 01.07.2005r do 31 grudnia 2007r


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Garncarska 4 w Słupsku w godz. 9.00-15.00
Cena SIWZ 15,00 zł + 22% VAT płatne w kasie RR FSNT NOT lub za zaliczeniem pocztowym.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
* cena - 100%

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
inż. Kazimiera Rennert- 84-22-538

Termin związania ofertą 30 dni

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wadium nie jest wymagane.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 czerwca 2005
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
6 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek