Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów w latach 2005-2007

składanie ofert: 21.06.2005 10:00 • w siedzibie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Garncarska 4 w Słupsku
otwarcie ofert: 21.06.2005 10:15 • w siedzibie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Garncarska 4 w Słupsku, pokój 1
Konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów w latach 2005-2007
na terenie miasta Słupska na następujących zadaniach:
1.Stawy i cieki w Lasku Północnym
2.Stawy przy ul. Parkowej
3.Ciek przy ul. Pomorskiej
4.Rów nr 12 przy ul. Spacerowej – ul. Leśnej
5.Ciek przy ul. Słonecznej – ul. Zielonej
6.Ciek przy ul. Strumykowej
7.Stawy i ciek przy al. Brzozowej
8.Stawy i ciek przy ul. Zamiejskiej
9.Ciek przy ul. Łąkowej
10.Ciek przy ul. Słonecznej
11.Rowy wokół Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej

CVP 90315

W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zad. 1. Stawy i cieki w Lasku Północnym
- Koszenie skarp i poboczy stawów wraz z wygrabieniem 6 razy w okresie
wegetacyjnym po - 1606 m2
Koszenie skarp i poboczy stawów oraz rowów bez wygrabienia - 6 razy w okresie
wegetacyjnym po - 2498 m2
- Oczyszczanie dna stawów z roślinności - 2296 m2
- Wykonanie rurociągu z rur PCV Ø 400mm - 8 m
- Wycięcie krzaków ze skarp i poboczy rowów - 0,01 ha
- Oczyszczanie skarp, poboczy, terenu przyległego, krat wlotowych budowli, lustra wody,
dna stawów i rowów z nieczystości komunalnych, gałęzi, konarów drzew, liści, roślin wg potrzeb z wywozem wydobytych nieczystości i wygrabionych traw - 6400 m2Zad.2 Stawy przy ul. Parkowej
- Koszenie skarp i poboczy stawu nr 1, nr 2, rowu dopływowego, terenu przyległego wraz z
wygrabieniem 6 razy w okresie wegetacyjnym - po 1545 m2
- Odmulenie rowu dopływowego - 21 m
- Oczyszczenie stawów z roślinności (z wywiezieniem) - 537 m2
Utrzymywanie ładu, czystości na obiekcie poprzez zbieranie nieczystości ze skarp, poboczy,
dna stawów, rowu dopływowego, krat budowli piętrzących –mnichów, terenu przyległego wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości i skoszonych porostów -2080 m2

Zad.3 Ciek przy ul. Pomorskiej
- Koszenie skarp i poboczy rowu - po 6 razy w roku - 135m2
Oczyszczanie dna, skarp, poboczy ze śmieci komunalnych,
spływających roślin, gałęzi. - 135 m2

Zad.4 Rów nr 12 przy ul. Spacerowej – ul. Leśnej
- Koszenie skarp i poboczy rowu z wygrabieniem - po 6 razy w roku - 336m2
- Hakowanie z wywiezieniem zanieczyszczeń - 37,5m2
Oczyszczanie dna, skarp, poboczy ze śmieci komunalnych, spływających roślin, gałęzi,
oczyszczanie kraty wlotowej do rurociągu z wywozem wydobytych nieczystości, skoszonej
trawy - 336m2

Zad.5 Ciek przy ul. Słonecznej – ul. Zielonej
- Koszenie skarp i poboczy rowu dwukrotnie w roku - 1232 m2
- Ręczne wycięcie odrostów krzaków ze skarp i poboczy rowu z ich wywiezieniem 0,015 ha
- Ręczne odmulenie dna rowu - 308 m
Oczyszczanie rowu ( skarp, poboczy, dna, przepustów) ze śmieci komunalnych, gałęzi,
odrastających krzaków z ich wywiezieniem - 1232 m2

Zad.6 Ciek przy ul. Strumykowej
- Koszenie skarp i poboczy rowu z wygrabieniem- 3 razy w roku po - 1990 m2
- Ręczne ścinanie krzaków z ich wywiezieniem - 0,01 ha
- Ręczne odmulenie dna rowu - 361 m
- Ręczne oczyszczenie przepustów - 3 szt.
Oczyszczanie dna, skarp, poboczy ze śmieci komunalnych, spływających roślin, gałęzi,
oczyszczanie krat wlotowych do rurociągu z wywozem wydobytych nieczystości - 1990 m2

Zad.7 Stawy i ciek przy al. Brzozowej
- Koszenie skarp i poboczy stawu A, B, rowu C wraz z wygrabieniem - 6 razy w okresie
wegetacyjnym - po 3835,8 m2
- Hakowanie rowu C z wywiezieniem roślinności - 2007 m2
- Utrzymywanie ładu, czystości na obiekcie poprzez zbieranie nieczystości, gałęzi i konarów
drzew ze skarp, poboczy, dna stawów A, B, rowu C, z kraty na rowie C, budowli wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości i skoszonych porostów -10761,8 m2

Zad.8 Stawy i ciek przy ul. Zamiejskiej
- Koszenie skarp i poboczy stawu B, C, rowu A wraz z wygrabieniem - 6 razy w okresie
wegetacyjnym - po 3011 m2
- Odmulenie rowu A z wywiezieniem pozyskanego urobku - 196 m
- Odmulenie stawu B na dopływie rowu A (z wywiezieniem) – 40,8 m3
- Wycięcie odrostów z pni olch nad stawem B z wywiezieniem- 0,002ha
- Mechaniczne udrożnienie rurociągu i studni kontrol. - 67 m
Utrzymywanie ładu, czystości na obiekcie poprzez zbieranie nieczystości komunalnych, gałęzi i konarów drzew ze skarp, poboczy, dna stawów, rowu, budowli (przepustów), oczyszczanie osadnika studni kontrolnej na rurociągu doprowadzającym wodę do stawu C wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, skoszonych porostów, pozyskanego urobku - 5633 m2

Zad.9 Ciek przy ul. Łąkowej
- Koszenie skarp i poboczy rowu : -jeden raz w 2005r - 3408m2
2 razy w 2006r i 2007r - 3408m2
- Ręczne ścinanie krzaków ze skarp i poboczy rowu - 0,01ha
- Ręczne odmulenie rowu - 481m
- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych - 17m
- Hakowanie dna rowu - 84,5m.

Zad.10 - Ciek przy ul. Słonecznej
- Koszenie skarp i poboczy rowu w km 0+100-0+870 - 3 razy w ciągu okresu wegetacyjnego
po - 5055 m2
- Ręczne ścinanie krzaków ze skarp i poboczy rowu - 0,002 ha
- Ręczne odmulenie rowu - 321 m
- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych –szt.3 - 30 m
- Oczyszczanie rowu (skarp, poboczy, dna, kraty) wg potrzeb - 5055 m2

Zad.11 Rowy wokół Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej
- Koszenie skarp i poboczy: rowu wschodniego w km 0+000-0+392, zachodniego
w km 0+000-0+403, południowego w km 0+000-0+201, północnego w km 0+000-0+310 –
2 razy w okresie wegetacyjnym - po 6555 m2
Koszenie skarp i poboczy rowu wschodniego w km 0+400-0+482 - 6 razy w okresie
wegetacyjnym - po 246 m2
- Zamontowanie kraty na wlocie do rurociągu nr II - 1 szt.
- Założenie /uzupełnienie/ pokrywy –włazu żeliwnego na studnię - 1 szt.
- Założenie pokrywy żelbetowej na studnię /uzupełnienie/ - 1 szt.
- Odmulenie osadników studni na rurociągach - 5 szt.
Utrzymywanie ładu, czystości na obiekcie poprzez zbieranie nieczystości komunalnych,
kamieni, resztek pożniwnych ze skarp, poboczy, dna rowów, z krat na wlotach do rurociągów wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości. Prace należy wykonać raz w m-cu bez dodatkowych wezwań - 1 obiekt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót ( szt.11) oraz kosztorysy ślepe ( szt. 11) stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
Termin realizacji zamówienia – od 01.07.2005r do 31 grudnia 2007r


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Garncarska 4 w Słupsku w godz. 9.00-15.00
Cena SIWZ 50,00 zł + 22% VAT płatne w kasie RR FSNT NOT lub za zaliczeniem pocztowym.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
* cena - 100%

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
inż. Kazimiera Rennert- 84-22-538

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą 30 dni
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 czerwca 2005
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
6 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek