Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 4

rozpoczęcie przetargu: 21.03.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości

(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 4

stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal mieszkalny Nr 4 położony na II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 4

o pow. 133,25m2 wraz z udziałem1767/10000 we własności części wspólnych budynku

i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 466/2 o pow. 331m2 w obrębie 6,

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00026624/7.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 206.700 w tym :

cena lokalu: 192.800

cena udziału 1767/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu:13.900 zł

wadium : 20.700

postąpienie nie mniej niż: 2.070


Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 1% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 09.07.2109 roku.

Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 4 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami (01.10. MW,U). Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne”. Zgodnie z treścią uchwały XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.03.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 07.03.2017r. o godzinie 14ºº.

Przetarg odbędzie się 21.03.2017r.o godz.1100 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.03.2017 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 lutego 2017
Nazwa pliku:
mapa_rzut_inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek