Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte

rozpoczęcie przetargu: 29.08.2005 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
wykonując zadania starosty z zakresu administracji rządowej

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte, przeznaczonej pod zabudowę handlowo – usługową, na terenie uzbrojonym, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 47810, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 68/34 o powierzchni 2.4328 ha, cena wywoławcza – 3.593.000,00 zł,
wadium – 360.000,00 zł, postąpienie – 36.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Powyższa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym częściowo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Westerplatte – Hubalczyków”, a częściowo – Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Westerplatte – Hubalczyków” działka
nr 68/34 znajduje sie na terenach o funkcji : usług komercyjnych (gastronomia, motele, hotele lub rozrywka
i rekreacja), usług komercyjnych (z funkcją gastronomiczną lub hotelową), zieleni publicznej (zieleni izolacyjnej), usług publicznych (administracja), urządzeń komunikacji (garaże i parkingi), terenów infrastruktury technicznej. W w/w studium pozostała część nieruchomości znajduje się w Strefie V – Dzielnica Mieszkaniowa Osiedle Akademickie, Osiedle Westerplatte, Dolina Stawów – Lasek Południowy, Ogólnomiejskie Tereny Rekreacyjne na terenach zieleni urządzonej, parków, skwerów, zieleńców. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest stacją transformatorową.
Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2005r. o godzinie 12°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 sierpnia 2005r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, BANK PEKAO S.A.
Nr 69124037701111000040681933.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium
nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
23 czerwca 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
23 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek