Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy al. 3-go Maja

rozpoczęcie przetargu: 5.08.2005 9:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy al.3 – ego Maja, przeznaczonej pod zabudowę usługową lub parking, na terenie uzbrojonym, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34929, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1235 o powierzchni 550 m², cena wywoławcza – 68.500,00 zł, wadium – 6.900,00 zł, postąpienie – 690,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
W celu zapewnienia dojazdu do działki nr 1235 zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy al. 3 – ego Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116/16 o powierzchni
3668 m², dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34929.
Służebność odbywać się będzie w pasie gruntu działki nr 116/16 o powierzchni 307m ². Wartość służebności wynosi 18.968,00 zł + VAT 22% i płatna jest jednorazowo.
Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze miasta nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska w/w nieruchomość znajduje się w Strefie VIII – Zatorze Północ, Osiedle Króla Stefana Batorego – Osiedle Króla Jana Sobieskiego, na terenie usług nauki i oświaty. W przypadku braku planu miejscowego funkcję i sposób zagospodarowania terenu określa decyzja o warunkach zabudowy opracowana po dokonaniu szczegółowej analizy stanu istniejącego. Wstępnie można określić, ze funkcja ta musi być kontynuacją funkcji istniejącej na terenie przyległym (usługi) lub funkcją uzupełniającą (np. parking).
Przetarg odbędzie się dnia 05 sierpnia 2005r. o godzinie 9°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 01 sierpnia 2005r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, BANK PEKAO S.A.
Nr 76124037701111000040681904 lub w kasie urzędu..
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
27 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek