Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na dostawę maszyn do zagęszczania i przemieszczania odpadów na kwaterze balastu – kompaktora i spychacza gąsienicowego

składanie ofert: 30.08.2005 11:30 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat
otwarcie ofert: 30.08.2005 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku – sekretariat, pokój nr 8
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na dostawę maszyn do zagęszczania i przemieszczania odpadów na kwaterze balastu – kompaktora i spychacza gąsienicowego.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – III etap”

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 29523150-7 kompaktor
CPV 29522120-1 spychacz gąsienicowy

Przedmiot dostawy: kompaktor – maszyna do zagęszczania odpadów szt. 1;
spychacz gąsienicowy szt. 1.
Przeznaczenie: Kompaktor i spychacz gąsienicowy pracować będą na kwaterze balastu przy przemieszczaniu i zagęszczaniu odpadów na składowisku.
Oferowany Kompaktor i spychacz gąsienicowy musi być fabrycznie nowy, urządzenia nie mogą być prototypem i modyfikacją innych urządzeń np. ładowarki.
Charakterystyka techniczna jest szczegółowo opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1.Cena 40,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia : 15.12.2005 r.

6.Warunki udziału w postępowaniu:
1)w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy bez ograniczenia mtg pracy, obejmującej całość zamówienia, w tym wszystkie części, urządzenia, osprzęt.
3)prowadzą na terenie kraju autoryzowany serwis albo zapewnią wykonanie serwisu przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego serwisu
4)wykażą się wykonaniem minimum trzech dostaw fabrycznie nowych kompaktorów i spychaczy oferowanej marki wraz z załączeniem do oferty referencji potwierdzających należyte wykonanie tych dostaw oraz dobre spełnianie wymogów użytkowych oferowanego sprzętu na składowiskach odpadów.
5)posiadają na oferowany sprzęt wymagane prawem homologacje, certyfikaty CE, atesty lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oferowanego sprzętu lub o ile jest to sprzęt produkcji zagranicznej świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów aprobat, specyfikacji i norm określonych w art. 30 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

8.Wymagane wadium: 33.000,00 zł.

9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

10.Składanie ofert do godziny 11:30 dnia 30.08.2005 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

11.Termin związania ofertą 60 dni.

12.Otwarcie ofert: 30.08.2005 r., godz. 12:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Anna Budźko-Pituła tel. 059/84-33-129

14.Ogłoszenie zostanie przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 04.07.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
5 lipca 2005
Informację opublikował:
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski
Data publikacji:
5 lipca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek