Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Sportowe

rozpoczęcie przetargu: 29.09.2017 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Słupska przy ulicy Sportowej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00042799/2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


- działka nr 586 o powierzchni 220 m²,

cena wywoławcza 12.000,- zł, wadium 1.200,- zł, postąpienie nie mniej niż 120,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Działka nr 586 znajduje się na obszarze miasta, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 586 znajduje się na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie działki nr 586 możliwe jest tylko przez właścicieli sąsiednich nieruchomości w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Słupska, oznaczonych jako działka nr 36/3 i nr 35/2 (ul. Sportowa 49), działka nr 37 (ul. Sportowa 47), działka nr 36/5 (ul. Sportowa 45), działka nr 587 (ul. Sportowa 43).

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 25.09.2017r. na konto Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 3 jako działka nr 36/3 i nr 35/2, działka nr 37, działka nr 36/5, działka nr 587 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości ).


Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 25.09.2017r. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 ( II piętro) do godziny 1500.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 27.09.2017r. ( obok pok. 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2017r. o godzinie 12:00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa Sportowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
28 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek